7. Veilig

7 Veilig

Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Handhaving van de veiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

Bestrijden van geweld heeft topprioriteit bij het CDA. Mensen moeten zich veilig voelen op straat en in het openbaar vervoer, zonder dat ze zich bedreigd voelen. (Is m.i. overbodig na ‘zich veilig voelen’.) Huiselijk geweld is door aangeven van het CDA benoemd als 'high impact crime’, en krijgt daarmee ook prioriteit.

7.1 Veilige buurt
Een gevoel van veiligheid in je naaste omgeving is essentieel. De cijfers van aantallen inbraken en berovingen zijn de laatste jaren gelukkig gedaald. Toch voelen mensen zich niet altijd veilig. De sociale veiligheid kan verhoogd worden door goede verlichting en goed onderhoud van de openbare ruimte. Betrokkenheid van bewoners vindt het CDA daarnaast belangrijk. Gewaardeerd moet worden dat veel bewoners mee helpen om hun eigen buurt veiliger te maken door deelname in buurtpreventieteams en app-groepen. De juiste samenwerking tussen politie en buurtpreventieteams is van belang voor de misdaadpreventie.
Goede communicatie bij ernstige geweldsincidenten in de buurt is essentieel. Er moet voor gewaakt worden dat geruchtvorming plaatsvindt. Informatiebijeenkomsten voor bewoners zijn belangrijk om geruchten te voorkomen en  onzekerheid bij bewoners weg te nemen. De wijkagent speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan.

7.2 Veilig openbaar vervoer
Een blijvend aandachtspunt is de bestrijding van geweld en vandalisme in bus en trein. Samenwerking van burgemeester, politie, openbaar vervoer en bewoners is daarvoor belangrijk. Passagiers hebben daarbij zelf ook een belangrijke rol in het veilig houden van de bus.(Moet je dit niet concretiseren? Ik weet niet wat ik zou kunnen doen.)Stationsgebieden moeten een veilige uitstraling hebben: genoeg licht, ruimte en overzicht. In samenwerking met politie en NS wordt gericht naar oplossingen toegewerkt. Cashless betalen in de bus is belangrijk, maar er moet een goede oplossing komen voor de beperkte groep mensen die niet goed kunnen omgaan met het digitale betalingsverkeer.

7.3 Voorkomen radicalisering
Radicalisering van islamitische jongeren moet worden voorkomen. De komst van haatpredikers naar Almere moet met alle legale middelen bestreden worden. Wanneer er sprake is van financiering van moskeeën vanuit het buitenland, moet er openheid gevraagd worden. Gelukkig zijn er veel gematigde moslims en moslimbestuursleden die ook het gevaar van radicalisering van hun jongeren zien. Een goede samenwerking tussen ouders, politie, gemeente, scholen, buurtcentra en de moskeebesturen kan er voor zorgen dat de jongeren, die dreigen te radicaliseren, sneller in beeld komen. Om deze samenwerking te optimaliseren is kennis en sturing nodig. Naast kennisverdieping is een meldpunt voor ongeruste ouders, leerkrachten e.a. nodig.

7.4 Integraal veiligheidsbeleid
De laatste jaren is de criminaliteit sterk teruggedrongen door een sterk integraal veiligheidsbeleid. Het CDA staat voor een onverminderde inzet op deze goede  aanpak. Het gebruik van cameratoezicht werd verguisd toen het CDA het ooit voorstelde, maar is nu al vele jaren een succesvol middel om escalatie van geweld te voorkomen. Cameratoezicht blijkt ook preventief te werken tegen vandalisme en inbraken. Fouilleren op wapenbezit is een vervelend middel voor betrokkenen, maar belangrijk om gericht in te zetten om structureel geweld in uitgaansgebieden terug te dringen.

7.5 Normen en waarden
Vandalisme, straatvervuiling, hufterig gedrag heeft alles te maken met normen en waarden. Er zijn taken voor ouders, scholen, woningcorporaties, politie en gemeentelijke overheid. Het CDA is nog steeds voor een stadsetiquette. Het gezamenlijk afspreken van regels in flats en straten met veel overlast of onderlinge conflicten kan leiden tot meer verantwoordelijkheidsgevoel en kan uitkomst bieden bij conflicten. Conflicten tussen buren kunnen gemakkelijk uit de hand lopen. Daarom is het goed om initiatieven van buurtbemiddeling te bevorderen. Het veelvuldig voorkomend onheus en intimiderend bejegenen van vrouwen/meisjes op straat is niet normaal en aanstootgevend. Het CDA wil gebruik maken van de ervaringen van Rotterdam en Amsterdam met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening om intimiderend straatgedrag aan te pakken (een sis-verbod).

Het CDA staat voor normen en waarden. Fatsoen moet weer normaal worden. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook.

In veel gevallen van vandalisme, hufterig gedrag en vervuiling speelt misbruik van alcohol een rol. Aanpak van problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is essentieel. Samen met ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines etc.) zal adequaat opgetreden moeten worden (zie voor alcoholmisbruik ook hoofdstuk 4).

7.6 Integriteit
De overheid dient het goede voorbeeld te geven. Daarom zijn integriteitscodes voor ambtenaren, wethouders en raadsleden belangrijk. In de komende raadsperiode wordt een verscherping van het beleid doorgevoerd. Grove omgangsvormen tijdens raadsvergaderingen moeten resoluut aangepakt worden door de voorzitter en het presidium. Bij het begin van de raadsperiode moet de raad daarover duidelijke afspraken maken. Er moet terughoudendheid zijn met betrekking tot geheimhouding van raadsstukken, daarvan dient allen sprake te zijn wanneer het stadsbelang in het geding is. Om te kunnen beoordelen of geheimhouding voor onderdelen van raadstukken terecht is, gebruikt de raad een toetsingskader. Tegen schending van geheimhouding dient streng opgetreden te worden (aangifte bij de politie).

7.7 Coffeeshops
Cannabis is verslavend en schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen. Het CDA pleit voor goede voorlichting op scholen over de gevaren van cannabis. Streng moet worden opgetreden tegen dealen van cannabis.
Al sinds de jaren 70 wordt de illegale verkoop van cannabis gedoogd. Het wordt tijd dat er eindelijk een eind komt aan dit gedogen. Het coffeeshopbeleid dat bedoeld was om te reguleren en de georganiseerde misdaad buiten de deur te houden, lijkt mislukt. Het gebruik van cannabis neemt niet af en de georganiseerde misdaad is verweven met de wietteelt en wietverkoop in coffeeshops. De praktijk in het buitenland leert dat volledig verbieden niet werkt, dus er zullen alternatieven gevonden moeten worden voor de huidige coffeeshops. Experimenten met besloten clubs die wietteelt en wietdistributie intern regelen, kunnen overwogen worden. Zolang er coffeeshops zijn, worden ze streng gecontroleerd. Het beleid om gebruik van drugs zoveel mogelijk tegen te gaan vanwege het verslavings- en gezondheidsrisico wordt geïntensiveerd.

7.8 Huiselijk geweld en kindermishandeling
Thuis hoort het veilig te zijn. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstig en hebben een grote impact, op korte en lange termijn, op de slachtoffers. De afgelopen raadsperiode heeft het CDA er voor gezorgd dat huiselijk geweld als High Impact Crime is geclassificeerd en qua ernst gelijk gesteld is aan  andere geweldsmisdrijven en aan inbraken. Het CDA vraagt blijvende aandacht voor het veel voorkomende en groeiende probleem van huiselijk geweld, voor vroeg signalering en voor duurzame oplossingen. Daar waar de veiligheid van vrouwen (of mannen) en kinderen in geding kan zijn, mogen van het CDA de grenzen van de privacy opgezocht worden. Het CDA bepleit maximale uitwisseling van gegevens bij meldingen om alle signalen gekoppeld te krijgen en effectief ingrijpen mogelijk te maken.

Speerpunten:

  • Het CDA bevordert dat iedereen zichzelf kan zijn in het publieke domein. Beperkingen aan die vrijheid moeten worden bestreden. In dat kader wil het CDA een aanpak tegen straatterreur, zogenaamde Safe Streets (sis-verbod).

  • Het CDA wil af van het gedogen van cannabis in coffeeshops en wil dat er streng opgetreden wordt tegen dealen op straat en het risico op verslaving actief wordt uitgedragen.

  • Het CDA wil voldoende verlichting in de wijken om (het gevoel van ) onveiligheid te voorkomen.

  • In gebieden met structurele overlast op straat wil het CDA (tijdelijk) cameratoezicht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.