1. Visie

1. Visie
Almere is een grote stad van ruim 200.000 inwoners. Sinds de eerste inwoners zich in 1976 vestigden is Almere voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Van een kleine pioniersgemeenschap is de stad met razendsnelle stadsuitbreidingen in Haven, Stad en Buiten gegroeid tot een van de grootste steden van het land. Was eerder de focus vooral op groei gericht, er is steeds meer oog gekomen voor de bestaande stad: voor onderhoud, verbetering van het bestaande en het voorkomen van verpaupering. Het is van belang om ook in de komende jaren voor ogen te houden wat voor stad we willen zijn en in welke richting Almere zich moet ontwikkelen.

Uitgangspunten visie op de stad van CDA Almere.
De kracht van de stad is dat het een plaats is waar veel menselijke activiteit plaatsvindt, zoals wonen, werken, winkelen en uitgaan. Een diversiteit van culturen en levensstijlen geeft de charme van een stad waar veel mogelijkheden en keuzes zijn. De voorzieningen moeten daar bij aansluiten. Almere is een stad waar mensen open staan voor vernieuwingen. Almere kan als stad van experimenten voorop lopen met veel ontwikkelingen. Het CDA Almere gaat uit van de eigen kracht van mensen en tegelijk van de overheid als schild voor de zwakkeren.

1.1 Kernkwaliteiten behouden en versterken
Almere heeft het beste van twee werelden: rust, ruimte, groen naast grootstedelijke voorzieningen. Mensen komen in Almere wonen om de kwalitatief goede en soms zeer innovatieve woningen en de nabijheid van Amsterdam en Utrecht. Het CDA koestert het groen en de ruimte die huidige en nieuwe bewoners zo waarderen en verzet zich tegen het bouwen in parken.
Het gescheiden verkeerssysteem maakt dat Almere een uitzonderlijk verkeersveilige stad is.  Een belangrijk speerpunt van het CDA is ook het behoud van het systeem van vrije busbanen en fietspaden die zo weinig mogelijk kruisen met autowegen en busbanen. Door de vrije busbanen is het openbaar vervoer net zo betrouwbaar als een metro. Het CDA wil het fietsen voor jong en oud  stimuleren en zo veilig mogelijk maken. Almere wordt wat ons betreft Fietsstad nummer 1.
Almere kent maar liefst 168 nationaliteiten. Nu hebben ook andere grote steden veel nationaliteiten. Maar het opmerkelijke is dat hier geen sterke segregatie in bevolkingsgroepen is op de scholen en er generaties 'kleurenblind' opgroeien. En dat bindt mensen en een kernkwaliteit die we willen behouden. Verbindingen tussen mensen beschouwt het CDA als essentieel voor de toekomst.
In Almere wordt zorg, welzijn en onderwijs vormgegeven door een beperkt aantal organisaties. Dit is heel overzichtelijk. Dit is zo vormgegeven door de start 40 jaar geleden als 'stad van de tekentafel'. Dat is een voordeel en tegelijk een nadeel. Het voordeel is dat het aantal samenwerkingspartners beperkt blijft en daardoor hanteerbaar. Het nadeel is dat het kan leiden tot een gebrek aan keuzevrijheid van de bewoners. Verbinding is ook hier het sleutelwoord volgens het CDA. De overzichtelijkheid kan de verbinding tussen bewoners en organisaties onderling krachtig maken. De keuzevrijheid houdt het CDA scherp in de gaten.

1.2 Almere in het groter geheel
Met betrekking tot de economische rol van de stad valt te constateren dat het denken in grotere verbanden belangrijker wordt. Mensen werken, wonen en recreëren niet meer in dezelfde stad. Door de grote mobiliteit en internet leven we in een netwerksamenleving waar stads-, regio- en zelfs landsgrenzen minder belangrijk zijn. Regionale samenwerking is steeds belangrijker. Almere moet zich dan ook niet naar binnen keren maar voor de werkgelegenheid nauw samenwerken in de Metropool Regio Amsterdam en daarnaast vanuit onze alzijdige oriëntatie ook met Flevoland en Utrecht. Almere zal vanuit het eigen zelfvertrouwen een belangrijke rol in de regio kunnen spelen.
Voor een netwerksamenleving zijn goede weg- en spoorverbindingen essentieel. Een alzijdige ontsluiting van Almere blijft een speerpunt. Een IJmeerverbinding is een belangrijke voorwaarde van het CDA voor de  doorgroei naar een stad van 350.000 inwoners. Goede verbindingen vanuit de provincie naar Almere zijn daarnaast ook belangrijk.

1.3 Evenwichtige bevolkingsopbouw
Van een evenwichtige bevolkingsopbouw is in Almere tot nu toe niet echt sprake. Almere is heel lang een stad geweest van gezinnen met jonge kinderen. Langzamerhand blijven er steeds meer jongeren, die opgegroeid zijn in Almere, hier wonen. Belemmerend hierbij is dat er nog te weinig jongerenwoningen en starterswoningen zijn. Tot nu zijn er betrekkelijk weinig ouderen, maar de vergrijzing gaat in Almere sneller dan elders. Het CDA heeft de vorige raadsperiode hier nadrukkelijk op gewezen. Een samenhangend ouderenbeleid heeft voor het CDA in de komende jaren prioriteit. Hier komen we in een ander hoofdstuk op terug.

1.4 Bestuur dichtbij mensen
Almere is een nieuwe stad die openstaat voor nieuwe dingen. Ook op het gebied van bestuur. De telkens teruglopende opkomstpercentages bij verkiezingen geven daar alle aanleiding voor. Het CDA gelooft minder in nieuwe instrumenten of grote wetswijzigingen dan in volksvertegenwoordigers en bestuurders die van goede, begrijpelijke communicatie, het kennen van de (wensen van de ) mensen die ze representeren, open debat en eerlijke procedures hun handelsmerk maken. Dat gaat veel meer over cultuur dan structuur. Wij zijn sterk voor een raad die regelmatig op locatie vergadert en een bestuur dat maximaal benaderbaar en ‘ van de stad’ is. Verder bepleiten we het verder ontwikkelen van de wijkgericht werkwijze: hoe meer taken, verantwoordelijkheden en budget in de wijk hoe beter!  Het CDA wil graag in gesprek met actieve wijken pover de mogelijkheden en wensen die er zijn rond het inrichten van een wijkraad of wijkbestuur.

1.5 Toekomstgericht
Almere heeft de mogelijkheid en de ruimte om de stad van de toekomst te worden. In de stad van de toekomst rijden elektrische auto's, zelfrijdende auto's en langzamerhand zal hierdoor het verschil tussen openbaar vervoer en individueel vervoer steeds kleiner worden. Steden zijn motoren van economische ontwikkeling, maar tegelijk kunnen ze sociale uitsluiting en milieuproblemen veroorzaken. Zowel op sociaal als op ruimtelijk gebied kan Almere een voortrekkersfunctie vervullen om deze problemen aan te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.