Schuldhulpverlening

Door verscheidenheid van oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. Uitgangspunt voor CDA Almere is dat we iedereen een leven gunnen waarin bestaanszekerheid gevoeld wordt en iemand (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden.
Omdat de oorzaken van de armoedeval zo divers zijn, is een aanpak nodig gericht op de vraag. Dit vereist een andere manier van denken binnen de overheid en bij hulpverleners.
Het louter verstrekken van geld en algemene middelen leidt niet tot een duurzame uitweg uit de armoede. Wel een maatgerichte aanpak die aansluit op de individuele problematiek.
Essentieel bij de bestrijding van armoede is het benutten van eigen kracht. Het hebben vanwerk is het krachtigste middel om uit de armoede te komen. De nadruk die CDA Almere steeds geeft op de bestrijding van 45-plus werkloosheid houdt daar direct verband mee.
Projecten als een sociale supermarkt worden gestimuleerd. In Almere zijn onevenredig veel mensen met grote schulden. Tijdige signalering (Vroeg er op af) in samenwerking met energiemaatschappijen en woningcorporaties zijn essentieel.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een breed onderzoek om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen en hoe we werkende armen beter kunnen bereiken.
  • Dat het Sport- en Cultuurfonds voor alle leeftijden ontsloten wordt. Sport en cultuur zijn voor iedereen belangrijk. Dus een Almeers Sport- en Cultuurfonds zonder leeftijdsgrens.
  • Uithuiszetting voorkomen omdat deze gepaard gaan met de ernstige sociale en psychische effecten van dakloosheid.
  • Voorkomen van achterstand bij kinderen door op meerdere plaatsen huiswerkplekken met de daarbij behorende hulpmiddelen in te richten. En oud-leerkrachten e.a. de gelegenheid bieden laagdrempelig huiswerkbegeleiding te geven aan die kinderen die dat thuis niet krijgen.
  • Een duurzame uitstroming uit de bijstand bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. W moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Opleiden en actualiseren van skills van bijstandsgerechtigden krijgt veel meer aandacht en accent ongeacht leeftijd.
  • Zorgen voor voldoende plekken op het grensvlak van begeleid werk en nuttige dagbesteding. Projecten als een sociale supermarkt worden gestimuleerd.
  • Dat parttime werken in combinatie met bijstand mogelijk wordt. Bij participatie moet de ondersteuning bij uitstek maatwerk zijn. Bij het participatiebeleid moeten d doelstellingen meetbaar zijn, zodat je weet wat wel en niet werkt.
  • Zo min mogelijk jongeren met schulden hun leven laten starten. Daarom willen het Jongeren Perspectief Fonds structureel maken en uitbreiden.
  • Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.
  • Dat ook arme gezinnen moeten kunnen meedoen in de digitale samenleving, waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten.
  • De voedsel- en kledingbanken helpen waar we kunnen zoals bij het vinden van goede huisvesting en ze moeten goed bereikbaar zijn.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.