Speerpunten CDA Almere

Speerpunten:

Economie
• Het CDA wil dat de bestrijding van de 45-plus werkloosheid in de nieuwe raadsperiode een sterk vervolg krijgt.
• Het CDA wil binnen de Metropool Regio Amsterdam steviger afspraken om te zorgen dat bedrijven naar Almere komen.
• Het CDA wil veel aandacht voor de ZZP-ers. Er moet een breed onderzoek komen naar de positie (inclusief inkomensproblematiek) van ZZP-ers
• Het CDA vindt dat voor het onderwijs de vraag vanuit arbeidsmarkt meer leidend moet zijn en dat het bedrijfsleven meer dient te investeren in het opleiden van mensen, met name mensen die (tijdelijk) buiten het arbeidsproces staan.
• Het CDA wil dat er, ter bevordering van de diversiteit, ruimte komt voor kleine ondernemers en winkeliers in de stad.

Leren
• Het CDA wil in overleg met de schoolbesturen de ouderbetrokkenheid, en -verantwoordelijkheid vergroten als een onmisbare schakel in goed onderwijs.
• Het CDA staat pal voor keuzevrijheid in onderwijsvormen van ouders voor hun kinderen en zal ontwikkelingen toetsten aan de vraag of er voldoende keuzeruimte blijft.
• Er moet structureel geld zijn voor het oplossen van laaggeletterdheid.
• Pesten is te gek voor woorden. Het CDA wil acties van alle betrokken partijen om van Almere een pestvrije stad te maken.
• CDA wil in samenspraak met Almeerse onderwijsinstellingen en grote werkgevers een 'leven lang leren' gaan invoeren.
• Het CDA zet in op beleid dat de komst van meer hoger onderwijs nar de stad bevordert.

Gezond en wel
• Het CDA vraagt blijvend aandacht voor keuzevrijheid van betrokkenen in de zorg en het behoud van veelkleurigheid van organisaties.
• Het CDA wil de zeggenschap van zorgvragers vergroten bij ieder stadium van hulpverlening. Dit betekent extra aandacht voor toezicht, klantrecht, communicatie, inspraak en medezeggenschap.
• Het CDA is voor een integrale en wijkgerichte manier van werken. De vraag en de mogelijkheden van de betrokkene moeten centraal staan. Mogelijkheden voor variatie per wijk en een wijkbudget moeten onderzocht worden.
• Het CDA wil meer ruimte voor Persoons Gebonden Budget (PGB)
• Het CDA hecht aan continuïteit van zorgverleners in belang van de zorgvrager.
• Het CDA vindt dat er een breed samenhangend ouderenbeleid moet komen.
• Het CDA wil regionale en lokale schrap-sessies ten aanzien van regelgeving en een 'oud voor nieuw' afspraak.
• Het CDA wil een pact tegen eenzaamheid
• Het CDA wil dat bij de afbouw van voorzieningen eerst geborgd wordt dat de hulp thuis voldoende is geregeld. Dus: eerst opbouw dan afbouw.

Meedoen
• Het CDA wil stapsgewijs naar een sluitende aanpak (of werk of onderwijs of zorg)  voor iedereen die een uitkering ontvangt
• Het CDA wil dat gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan 'meedoen' naar de wijk gedecentraliseerd worden.
• Het CDA wil concrete acties tegen discriminatie op de arbeidsmarkt op ras, leeftijd, geslacht of sekse.
• Het CDA wil de zeggenschap van inwoners, klanten en maatschappelijke organisaties vergroten door het 'right to challenge' in te voeren.
• Het CDA stelt voor een fonds te vormen om nieuwe vormen van publiek private samenwerking te stimuleren op onder anderen het gebied van armoedebeleid.
• Het CDA vindt dat er een goedkoop busabonnement moet komen voor ouderen in de daluren.

Wonen
• Het CDA wil de  gescheiden verkeerssysteem onverkort in stand houden en zet knop het nog veiliger maken van de bus-  en fietsenbaan.
• Het CDA wil Almere de fietsstad van Nederland maken.
• Het CDA wil dat woonvormen waarbij mensen voor elkaar zorg willen dragen  worden gestimuleerd.
• Het CDA wil investeren in  woonoverlastbestrijding en buurtbemiddeling. Conflicttafels waarbij afspraken worden gemaakt tussen bewoners kunnen hier deel van uit maken

Veilig
• Het CDA bevordert dat iedereen zichzelf kan zijn in het publieke domein. Beperkingen aan die vrijheid moeten worden bestreden. In dat kader wil het CDA een aanpak tegen straatterreur, zogenaamde Safe Streets (sis-verbod).
• Het CDA wil af van het gedogen van cannabis in coffeeshops en wil dat er streng opgetreden wordt tegen dealen op straat en het risico op verslaving actief wordt uitgedragen.
• Het CDA wil voldoende verlichting in de wijken om (het gevoel van ) onveiligheid te voorkomen.
• In gebieden met structurele overlast op straat wil het CDA (tijdelijk) cameratoezicht.

Sport en cultuur
• Het CDA wil dat sport en beweging gestimuleerd wordt bij ouderen.
• Het CDA wil dat het Jeugdsportfonds wordt opengesteld voor alle leeftijden om  sporten voor iedereen mogelijk te maken.
• Het CDA wil dat sport gestimuleerd wordt bij jongeren van 12 jaar en ouder, om te voorkomen dat ze stoppen met sport op middelbare school leeftijd.
• Het CDA hecht aan goede lokale journalistiek en zal zich ervoor inzetten dit op passende wijze te stimuleren.
• Het CDA wil intergenerationele beweegtuinen (speeltuinen voor junioren en senioren).

Rentmeester
• Het CDA is tegen het bouwen van woningen in parken en groengebieden.
• Het CDA wil buurtinitiatieven op het gebied van groenbeheer stimuleren.
• Het CDA wil dat grootonderhoud niet uitgesteld wordt.
• Het CDA wil dat Almere een proefgebied wordt voor CO2 vrij vervoer.
• Het CDA wil meer slimme verbindingen binnen het gemeentelijk beleid zodat mensen met een kleine beurs meer profiteren van duurzaamheidsubsidies en voordelen.

Familie, vrienden en buren
Een thuis maken we samen. Mensen voelen zich thuis in hun straat als buren betrokken zijn bij elkaar en elkaar helpen. Het CDA wil de buurt daarom teruggeven aan de bewoners. Hun keuzes moeten centraal staan bij bijvoorbeeld het organiseren van zorg in de wijk of bij de inrichting van speelplekken. Het CDA wil buurtbewoners zeggenschap geven over wijkbudgetten. Het CDA  gelooft dat mensen veel dingen prima zelf kunnen regelen. Mensen die meebeslissen over de regels voelen zich meer gehoord en meer verantwoordelijk. Daarom vindt het CDA dat bewoners zelf regels moeten kunnen afspreken bij overlast en onderlinge conflicten. Er moeten schrapsessies komen, waar voorstellen kunnen worden gedaan om overbodige regels te schrappen.
Steeds meer mensen zijn eenzaam; niet alleen ouderen. Het CDA wil dat de gemeente met andere organisaties gaat samenwerken in een Deltaplan tegen eenzaamheid. Met als doel mensen te bereiken die zich alleen voelen en hen hulp te bieden om hun netwerk te vergroten.
Het CDA gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Wij willen iedereen kansen en perspectief bieden  Daarom willen wij bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor kinderen die opgroeien in gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen.

Zorg voor elkaar
Thuis wordt er voor je gezorgd als je zorg nodig hebt. Wie wil zorgen voor een ander moet daar volop de ruimte voor krijgen. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen onze steun. Het CDA blijft zich inzetten voor goede en betrouwbare zorg. Het CDA vindt dat de zorg en opvang thuis eerst goed geregeld moet zijn voordat verblijfshuizen (voor jeugd, ouderen, dak- en thuislozen) worden afgebroken. Naast de groten moeten er kleinschalige zorgorganisaties blijven bestaan zodat er wat te kiezen blijft. Regelgeving mag goede zorg niet in de weg staan. En wat goed is voor jou bepaal je toch in eerste instantie zelf. Het CDA wil daarom dat een Persoons Gebonden Budget goed toegankelijk blijft..

Een veilig gevoel
Thuis moeten de inwoners van Almere een veilig gevoel hebben net als in het verkeer, op school of werk.  Het CDA heeft al veel onveilige fietskruisingen verbeterd . En wil van Almere fietsstad nummer 1 maken. Veiligheid voor kinderen is essentieel. Het CDA wil van Almere een pestvrije stad maken.
Thuis hou je je aan de regels. Normen en waarden zijn belangrijk. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook. Het CDA wil streng optreden tegen vandalisme, alcoholmisbruik  hufterig gedrag en intimidatie van vrouwen.
Het CDA heeft er voor gezorgd dat huiselijk geweld qua ernst gelijk gesteld is aan andere geweldsmisdrijven. Het CDA wil dat als veiligheid van personen in het geding is, de grenzen van privacy opgezocht worden.

Een leven lang meedoen.
Je thuis voelen in een jonge stad. Kan zeker ook als je oud(er) bent. Er wonen in Almere steeds meer ouderen. Het CDA zet zich al jaren in voor  een beter ouderenbeleid. Daarbij willen wij meer betaalbare seniorenwoningen en acties om eenzaamheid te voorkomen.
Een leven lang meedoen begint natuurlijk op school.  Vrije onderwijskeuze is essentieel waarin plaats moet zijn voor kleinschalig onderwijs. In Almere blijkt 16% van de volwassenen onvoldoende te kunnen lezen en schrijven. Het CDA maakt geld vrij om laaggeletterdheid te bestrijden. Een leven lang meedoen betekent dat werk belangrijk is, voor iedereen. Opleiden en scholing moet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Een leven lang leren!
Sporten en bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Dat geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. Daarom wil het CDA het Jeugdsportfonds voor alle leeftijden openstellen. Voor ouderen moeten er openbare beweegruimtes komen. 


Zie ook:

- Thema's CDA Almere

- Standpunten CDA Almere, alfabetisch

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.