14 oktober 2019

Begroting 2020 geeft een te rooskleuring beeld.

Als CDA fractie zijn we van mening dat het college van B&W de gemeenteraad en onze inwoners een te rooskleurig beeld voorspiegelt van de financiële situatie van Dronten.

Bij de tussentijdse rapportage hebben we gewaarschuwd voor de trend in de toename van het aantal incidentele uitgaven in de begroting. We zien een verband tussen incidentele uitgaven en het aanspreken van de reserves. In 2019 wordt al 9,5 miljoen euro aan incidentele uitgaven gefinancierd uit de reserves. In 2020 zien we dat het college de reserves verder aanspreekt voor nog eens 9,3 miljoen euro.

Als raad hebben we wel een vermoeden, maar geen helder inzicht welk deel van die incidentele uitgaven een structureel effect gaan hebben voor de komende jaren. Dat is een financieel risico dat in de begroting voor 2020 niet wordt benoemd.

Voor uitgaven in de jaren 2019 t/m 2023 wil het college totaal 23,9 miljoen euro ten laste brengen van het eigen vermogen.

Volgens onze berekening dalen de reserves van 95 miljoen euro in 2018 tot 56 miljoen euro in 2023. Het college heeft in de commissievergadering op 10 oktober jl. toegegeven dat onze berekening klopt. De begroting spreekt nog over een prognose van 77 miljoen euro voor 2023: een afwijking van maar liefst 21 miljoen euro !

Als we kijken naar alleen de algemene reserve - dat is wat wij vrij kunnen besteden - dan daalt deze naar ruim 16 miljoen euro. Dat is een substantiële daling van de algemene reserves. Het huidige college heeft een bestedingspatroon dat we niet kunnen volhouden.

Alleen al de bekende risico’s (bijv hogere uitgaven Wmo, Jeugdwet, invoering Omgevingswet, ICT) worden door het college ingeschat op 11 miljoen euro in 2020. Daarbij is nog geen rekening gehouden met te verwachten tekorten bij de Veiligheidsregio.

We zijn van mening dat we kritisch moeten kijken naar onze begrotingssystematiek. Wij willen weer grip op onze begroting en willen het college kaders meegeven voor het opstellen van de begroting van 2021. We kunnen en moeten bijsturen door kritisch te kijken naar incidentele uitgaven voor 2021 en verder.

Ook hebben we een amendement aangekondigd om de voorgenomen extra onttrekking van 2,8 miljoen bestemmingsreserve uit de begroting 2020 te schrappen.

Fractie CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.