Een toekomst bestendige economie

Een robuuste (lokale) economie, die een stootje kan verdragen, is een belangrijke voorwaarde voor een stabiele samenleving. Het is nodig om voorzieningen te realiseren, bij te dragen aan werk en zelfstandigheid van mensen. Werk biedt perspectief aan jongeren en draagt bij aan hun binding aan Dronten. Ook passende voorzieningen dragen daaraan bij. Dat is nodig wil Dronten de komende jaren gezond verder kunnen groeien. Het CDA wil dat de gemeente Dronten economische ontwikkelingen daarvoor stimuleert en faciliteert. Hierbij wordt ruimte geboden aan bedrijven, verenigingen, stichtingen en organisaties om initiatieven te ontplooien. Het betreft hierbij initiatieven die ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving en de onderlinge solidariteit daarbinnen. Een toekomst bestendige economie is niet alleen voor vandaag, maar is ook gericht op de toekomst; van ons en onze kinderen.

a. Hoe stimuleren we gewenste economische activiteiten en werkgelegenheid?

Hoe kan de gewenste economische ontwikkeling op een toekomstbestendige wijze plaatsvinden en in passende werkgelegenheid voorzien? Het CDA vindt dat de gemeente een bijdrage kan leveren aan een goed ondernemersklimaat. Een klimaat dat bijdraagt aan het nemen van initiatieven, passend bij de gewenste economische ontwikkeling. Dat vereist een overheid die met haar ondernemers meedenkt als partner. Dat betekent dat de gemeente bij vraagstukken meedenkt, suggesties doet en nutteloze belemmeringen wegneemt. Daarbij wordt nagegaan welke regels en procedures kunnen worden vereenvoudigd.

Onze speerpunten:

  • Een integrale benadering van vraagstukken, over de verschillende gemeentelijke portefeuilles heen is noodzakelijk om bedrijven voor Dronten te behouden. Daarvoor zal accountmanagement met breed mandaat worden ingesteld.
  • De gemeente zet zich vooral in om bedrijven in agrofood, kennissector en zakelijke dienstverlening in Dronten gevestigd te krijgen.
  • Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het revitaliseren van het industrieterrein Dronten Noord. Daarin worden ook kansen voor ontwikkeling en realisatie van zakelijke dienstverlening, direct ten noorden van het treinstation, onderzocht.

b. Welke functies in winkelcentra dragen bij aan een samenleving van de toekomst?

De winkelcentra in de gemeente Dronten hebben afzonderlijk een eigen uitdaging.                                De toename van het online  koopgedrag van consumenten zet de bestaanszekerheid van vele lokale winkeliers onder druk. Innovatief ondernemerschap en onderscheidend vermogen daarin, is nodig om het winkelbestand te versterken en leegstand terug te dringen.

Daar liggen dan ook de kansen. Want ondernemers die online en offline voorzieningen weten te combineren hebben toekomst. Het offline centrum moet dan wel kwaliteit hebben die aansluit bij de online beleving. Nodig is dat een visie wordt ontwikkeld samen met de ondernemers en inwoners over de functie van de kleinere winkelcentra. Is een bredere functie gewenst en mogelijk en mag deze afwijken van de functie van het winkelcentrum in Dronten-Centrum? Stimuleer andere soortige bedrijvigheid die de winkeliers ten goed kan komen.

Onze speerpunten:

  • Vernieuwing en uitbreiding van detailhandel vindt plaats zoveel mogelijk geconcentreerd plaats in de winkelcentra om versnippering te voorkomen.
  • Bestaande detailhandel buiten een winkelcentra wordt verleid tot vestiging in - of aan de rand van één van onze winkelcentra.
  • Bestaand vestigingsbeleid wordt verruimd om leegstand van winkelcentra terug te dringen en levendigheid daarin te stimuleren.
  • Onder regie van de gemeente wordt nagegaan of herinrichting en herbestemming van (delen) van winkelcentra deze centra kan versterken.
  • De gemeente gaat met winkeliers en vastgoedeigenaren na of  een revolverend fonds perspectief biedt om noodzakelijke ‘winkelherverkaveling’ mogelijk te maken.

c. Hoe kan de agrarische sector en de voedselproductie perspectief houden?

De agrarische sector is economisch en ruimtelijk gezien belangrijk voor onze gemeente. Bij het ontwerpen van Flevoland is uitgegaan van een ruimtelijke scheiding van de functies zoals wonen, natuur en landbouw. De verwevenheid tussen de woonkernen en de landbouw is daarom beperkt. Daar ligt volgens het CDA bij de voorliggende ruimtelijke opgaven nu een kans om bij te sturen. In de integrale visie voor de leefomgeving moet meer aandacht komen voor geleidelijke overgangen tussen dorp/stad en het platteland. Hierbij moet de relatie tussen beiden worden versterkt. In principe worden daarbij geen grote percelen landbouwgrond voor nieuwe nieuwbouwwijken ‘ingeleverd’, maar wordt gestreefd naar verwevenheid van functies (wonen, natuur, energie, landbouw).
Boeren kunnen bijdragen aan educatie en voorlichting over voedselproductie en voedselketens kunnen worden verkleind (boerderijwinkels, melktaps, wegverkoop). De gemeente ondersteunt nieuwe kansen voor ondernemerschap op het platteland. Daarmee is het tevens een uitdaging om ‘verrommeling’ van het platteland te voorkomen. Kwaliteit moet hierbij voorop staan. Niet functiescheiding maar functiedeling moet het primaat hebben. Daarmee ontstaan duurzame, hoogwaardige woonmogelijkheden, geënt op de Drontense cultuur en tradities, die ons onderscheiden van andere gemeenten.

Onze speerpunten:

  • Inhaken op het rapport Programma Landschapsvisie Flevoland.                                        Hierin wordt gesproken over ’Hybride gebieden als kans voor landschapsinnovatie’.      Het CDA vindt dat aanbevelingen hierin kunnen worden uitgevoerd door het opzetten van meerdere pilots van innovatief ondernemerschap waarbinnen geëxperimenteerd wordt met multifunctioneel (energie, landbouw, recreatie) gebruik van de ruimte.
  • Ruimte voor innovaties en pilot experimenten. Bijvoorbeeld het vaststellen van een overgangszone waarbinnen initiatieven worden ontplooid die burger en boer, producent en consument, dichter bij elkaar brengen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.