Afval en reiniging

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt gebruikt om energie op te wekken. Het streven is allereerst gericht op het voorkomen van afval, aansluitend op hergebruik en tenslotte op recycling. De komende periode zal er gewerkt dienen te worden aan creatieve oplossingen om te voldoen aan de landelijke norm van 65 % voor het hergebruik van afvalstoffen. Suggesties voor onderzoek hierbij kunnen zijn: diftar (vooral voor eerlijke belasting van eenpersoons dan wel meerpersoonshuishoudens); verlaging inzamelfrequentie restafval; invoeren container management. Indirect voordeel daarbij is het stabiliseren dan wel verlagen van de lasten van de burger bij de afvalstoffenheffing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.