Financiën

De gevolgen van de financiële crisis gaan ook aan de gemeente Dronten niet voorbij. Het maken van moeilijke keuzes is onontkoombaar. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat wordt ontvangen via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld. We hebben de overtuiging dat we juist in tijden van bezuinigingen duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het solide financiële beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie, gematigde lokale lasten en een sluitende begroting in meerjarig perspectief. De financiële problemen nemen toe. De algemene uitkering uit het gemeentefonds staat onder druk. Deze regering decentraliseert rijkstaken naar de gemeente onder aftrek van ‘efficiencykortingen’ die op voorhand zijn ingeboekt. Tegelijkertijd zal de financiële impact van de grote decentralisaties op het volume enorm zijn. De kosten verbonden aan de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en de toename van noodzakelijke ‘arbeids re-integratietrajecten’ nemen als gevolg van de crisis toe. Ook onze grondexploitatie staat als gevolg van de slechte woningmarkt en de teruglopende verkopen van bedrijventerreinen zwaar onder druk. De effecten van de bezuinigingen op doeluitkeringen die Den Haag ons oplegt zullen wij zichtbaar maken en niet als vanzelfsprekend binnen de integrale afweging van taken en activiteiten overnemen of compenseren. Indien keuzes onvermijdelijk zijn zal het CDA terugvallen op de kerntaak van de overheid: opkomen voor veiligheid en een schild vormen voor de zwakkeren in de samenleving. De financiële gevolgen van de decentralisaties in het sociale domein (jeugdzorg; participatie; langdurige zorg AWBZ) worden in samenhang met de andere sociale wetten bezien en getoetst aan het draagkrachtbeginsel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.