Van vrijblijvend naar betrokken

Ieder mens komt pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Een meer bescheiden rol van de overheid, die een stap terug doet, past in dat beeld. Juist dan kunnen creatieve oplossingen in de samenleving worden gevonden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving. Meer dan voorheen vraagt de toekomst van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage.

Dat nieuwe bewustzijn is gericht op een duurzame toekomst, in de meest brede zin van het woord, voor alles wat waardevol is. Het gaat over een veilige en leefbare omgeving, over schone energie en het behoud van de natuur, maar evengoed over solide overheidsfinanciën en een duurzame economie. Het nieuwe bewustzijn gaat ook over respect en moraliteit, van burgers en bestuurders.

De nieuwe betrokkenheid gaat over solidariteit met anderen, over saamhorigheid met elkaar. Mensen nemen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De overheid is dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan de samenleving. De overheid treedt terug en laat los. In een betrokken samenleving vinden nieuwkomers en achterblijvers hun plek en weet iedereen, jong en oud, zich gekend en geborgen.

De bijdrage betreft de vraag aan iedereen om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Niemand staat aan de kant. Bepalend is niet waar je vandaan komt, maar wie je bent en wat je doet. Een sterke samenleving maken we samen, met verantwoordelijkheid voor onszelf en elkaar.

Ontwikkelingen


In de komende periode vragen een aantal ontwikkelingen onze speciale aandacht:

- Vergroting van de ‘samenredzaamheid’, versterking van de private sector, dit zou kunnen leiden tot minder overheid, meer burger.

Voor mensen is het een levensbehoefte ergens bij te horen. Het CDA wil het mogelijk maken dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een lokale gemeenschap waar mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Het vraagt om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij benoemen dat als ‘samenredzaamheid’. Dat vraagt om een overheid die – meer dan nu het geval is - mensen ruimte geeft, maar ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt om een particuliere sector die zelfvertrouwen toont en weer meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen maatschappelijke verbanden.

- Niemand aan de kant

In de gemeenschap die ons voor ogen staat, is meedoen het centrale thema. Ieder mens is van waarde en iedereen doet naar vermogen mee. Werken en leren geeft mensen de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien. Maar ook vrijwilligerswerk is van onmisbaar belang voor de samenleving. Zo is ook onze sociale wetgeving er op gericht inwoners voorzieningen te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in hun eigen woon- en leefomgeving. ‘Nieuwe Nederlanders’ zijn in Dronten welkom. Juist voor hen geldt dat integratie vorm krijgt door participatie. Tenslotte: het CDA blijft pal staan voor de kwetsbaren in de samenleving. Zij die niet de veerkracht bezitten en (nog) niet zijn toegerust om actief mee te doen, moeten op de solidariteit van de samenleving kunnen blijven rekenen.

- Leve de lokale cultuur en identiteit

Samenleven komt tot uitdrukking in dat wat inwoners met elkaar ondernemen. Van sport tot amateurtoneel en van kerkdienst tot volkstuin geven inhoud en kleur aan ons bestaan. In groter verband is dat de pioniersgeest die Dronten heeft gevormd en die tot uiting komt in de kordate wijze waarop Drontenaren oplossingen zoeken voor de problemen die ze ervaren. Het CDA Dronten zet zich in om de identiteit van onze dorpsgemeenschappen te versterken. Ondanks de financiële situatie willen we ons tot het uiterste inspannen de voorzieningen in onze kernen te koesteren. Wij willen blijven investeren in wonen, werken en leefbaarheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.