Iedereen doet mee

Ieder mens heeft zijn of haar talenten. CDA Dronten streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en een steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Daarmee worden vooroordelen voorkomen. Onbekend maakt onbemind. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in hand.

Decentralisaties en transformaties in het sociale domein:

Met ingang van 1 januari 2015 krijgt de gemeente te maken met grote decentralisaties vanuit het rijk en de provincie binnen het sociale domein. Het gaat om overgang van de langdurige zorg vanuit de AWBZ naar de WMO, de overgang van de jeugdzorg en één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (de Participatiewet). Veel is nog onduidelijk en de financiële gevolgen zijn nog volstrekt ongewis. Het CDA wil de samenleving mobiliseren. De inwoners zullen de decentralisaties moeten dragen. Het gemeentebestuur en de werkorganisatie zullen dus moeten durven overdragen en loslaten.

Van groot belang is dat deze decentralisaties niet afzonderlijk, maar in onderlinge samenhang worden ingevoerd en dat nieuwe bureaucratie wordt voorkomen. Immers, het betreft regelgeving die vaak betrekking heeft op dezelfde mensen. De gemeente zal tijdig moeten investeren in een samenhangende visie op ondersteuning, waarbij (ongeacht de leeftijd en de mate waarin ondersteuning die nodig is) de behoefte van de individuele burger zelf (binnen de eigen maatschappelijke en sociale context) weer centraal komt te staan. Verschillende loketten en gescheiden financieringsstromen moeten worden voorkomen. CDA Dronten wil bij de gemeentelijke dienstverlening aan de burger/zorgvrager die ondersteuning nodig heeft uitgaan van het adagium: één klant, één plan, één contactpersoon.

Mensen met complexe zorgvragen die thuis wonen, maar gebruik maken van een dagverblijf, behouden hun recht op professionele begeleiding en goede kwaliteit van zorg. Ook als de gemeente daarvoor straks verantwoordelijkheid moet nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.