Schoolgebouwen

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de bouw en het beheer van scholen gaat. Het voortgezet onderwijs is al volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. De aandacht voor de onderwijshuisvesting VMBO in de onderwijszone is daarom vanzelfsprekend. Op 1 januari 2015 worden ook de schoolbesturen van het primair onderwijs volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. Nu zijn de besturen en de gemeente gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook bij het primair onderwijs blijft de gemeente verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. Zoals het Educatief Centrum in Biddinghuizen en de nieuwe basisschool in Dronten West. Er dient te worden geanticipeerd op de hedendaagse ontwikkelingen binnen het onderwijs. De context van de huisvesting is bepalend voor het leren van kinderen. Daarom moeten moderne gebouwen worden gerealiseerd die modern onderwijs mogelijk maken. Gelet op de gemeentelijke verantwoordelijkheid wil CDA Dronten dat in overleg met het onderwijsveld een transparant onderwijshuisvestingplan voor meerdere jaren wordt opgesteld. Het huisvestingsplan wordt in het perspectief geplaatst van de lokale onderwijsvisie en het nieuwe wettelijke kader per 1 januari 2015.

Multifunctioneel gebruik van de scholen wordt in samenwerking met de scholen, het wijk- en buurtbeheer en maatschappelijke organisaties gestimuleerd. Schoolpleinen zijn ingericht en toegerust als openbare speelpleinen. Het CDA streeft naar brede buurtscholen als spil in de dorpen en de wijken. Een ontmoetingsplek die ook ’s avonds (tot 22.00 uur) en in het weekend optimaal benut kan worden. Bijvoorbeeld door cursussen aan senioren of taallessen voor specifieke doelgroepen aan te bieden. Tegelijkertijd wordt daardoor de sociale samenhang, de betrokkenheid van de omgeving en het gevoel van veiligheid in de wijk gestimuleerd. Een goed voorbeeld is de workshop voorlezen, aangeboden door de Flevomeer bibliotheek in Biddinghuizen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.