Hoe gaan we om met de schaarse ruimte?

Flevoland is misschien wel het beste voorbeeld van door Nederlanders zelf gecreëerd land. Bedoeld om te wonen, te werken of te recreëren, hebben deze polders nieuwe ruimte geschapen, om bevolkingsgroei elders in het land op te vangen, voor natuur en voor (agrarisch) ondernemerschap. Maar inmiddels neemt de druk op de beschikbare ruimte toe doordat dorpen en steden groeien, meer ruimte nodig is voor mobiliteit en de energietransitie (windmolens, zonneparken).  Ondertussen is ook steeds meer aandacht nodig voor de kwaliteit van die ruimte en de leefomgeving. Ook in de gemeente Dronten komen die zaken samen. De gemeente heeft in 2021, in verband met de nieuwe Omgevingswet, de keus gemaakt tot een Integrale Visie te komen voor de Leefomgeving. Wat het CDA betreft wordt daar ook in de komende raadsperiode verdere invulling aan gegeven.  Een evenwichtige (door)ontwikkeling  daarvan vereist een goede samenwerking met- en aandacht voor alle belangen van inwoners,  landbouw, natuur en economie. Vitaliteit van de kernen is daarin belangrijk. Een stevige impuls voor de Sociaal Economische Agenda (SEA) door (vernieuwde) SEA groepen kan hierbij van dienst zijn. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en experimenten van inwoners, maatschappelijke organisaties of ondernemers en de regeldruk moet verminderen.

Onze speerpunten:

  • Veel functies die ruimte vergen worden in onderling verband gebracht. In de integrale gebiedsvisie moet daarom balans tussen verschillende functies worden nagestreefd.
    Daarin passen bijvoorbeeld geen omvangrijke datacentra die beslag leggen op duurzaam opgewekte stroom in onze gemeente.
  • Onze agrarische gronden zijn van uitstekende kwaliteit voor de voedselproductie. Het areaal dat nodig is voor een duurzame voedselproductie zal eerder toe - dan afnemen. Landbouwgrond is niet vanzelfsprekend ‘reservegrond’ voor stadsuitbreiding of zonnepanelen.
  • Bij stedenbouw wordt de ruimte efficiënt ingericht maar wel met gevoel voor waarden die de kwaliteit van wonen, natuur en recreatie verhogen ook op de langere termijn.
  • De groene uitstraling van de kernen blijft behouden en er zijn speelvoorzieningen en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Initiatieven van inwoners zijn waardevol om de kwaliteit en gebruik beter af te stemmen. De kernen in Dronten hebben een ‘dorps’ karakter. Dat is een belangrijke kwaliteit. Daarom is het CDA tegen inbreiding die deze kwaliteit aantast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.