29 juni 2022

CDA fractie positief over raadsakkoord

De afgelopen weken hebben de 14 partijen van de gemeenteraad in goede samenwerking gewerkt aan een raadsakkoord. Wij zijn blij met de uitkomst van het raadsakkoord (zie link). In het raadsakkoord staan plannen waaraan Lelystad de komende vier jaar gaat werken en de wijze van samenwerking met de samenleving, het college en onderling. Afgelopen dinsdag steunden 11 van de 14 partijen het akkoord waarmee het raadsakkoord is aangenomen.

Het is positief dat partijen elkaar zo hebben gevonden. Wat spreekt ons aan in de doelen van het raadsprogramma? Dit zijn meerdere punten, wij lichten er een aantal uit. De eerste drie punten gaan over de samenwerking met de inwoners in de stad:

 • Inwoners, organisaties, ondernemers en belanghebbenden moeten zo vroeg mogelijk en beter betrokken worden.
 • De dienstverlening aan inwoners, organisaties en ondernemers wordt continu verbeterd. Vertrekpunt is kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. De lokale ombudsfunctie wordt versterkt om daar een bijdrage aan te leveren;
 • De publieksbalie in het stadhuis blijft open voor persoonlijk contact;

De overige punten gaan over wat we willen bereiken:

 • Onverkort doorzetten op woningbouw met ruimte voor eigen initiatief van inwoners (in het bijzonder CPO’s);
 • Er wordt niet verder bezuinigd op huishoudelijke hulp en indien er financiële ruimte is, mag deze ondersteuning waar nodig ook uitgebreid worden. ‘Bijdragen naar draagkracht’ is verder het uitgangspunt;
 • De komende raadsperiode is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Er wordt hierbij aangesloten op de ambities zoals opgenomen in het landelijk beleid. Het aantal kinderen dat in Lelystad in armoede opgroeit is in 2026 minimaal gehalveerd;
 • Verouderde sportvoorzieningen worden de komende jaren vervangen en bij ruimtegebrek tijdig uitgebreid zodat deze modern en passend zijn. Inclusief een passende sportaccommodatie in de nabijheid van het Porteum;
 • Ambitie om in 2026 bij de beste fietssteden van Nederland te horen. Daarvoor wordt een plan van aanpak opgesteld;
 • Een goedwerkend elektriciteitsnet is een randvoorwaarde voor een goed vestigingsbeleid. De gemeente moet zich maximaal inspannen om uiterlijk in 2026 de congestie op het elektriciteitsnet opgelost te krijgen.
 • De raad vindt het van cruciaal belang dat de achterstanden bij nieuwbouw en renovatie van scholen gedurende deze raadsperiode worden ingelopen;
 • In 2022 wordt een voorstel tegemoet gezien voor een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2023 wordt deze huisvesting gerealiseerd;
 • Een plaats bij de top-5 van de meest groene gemeenten van Nederland in 2026;
 • Er komt geen tweede coffeeshop in Lelystad.

Mocht u vragen hebben over het raadsakkoord dan kunt u contact opnemen: zie link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.