10 juli 2017

Reactie op perspectiefnota CDA: De kost gaat voor de baat uit.

Nu ligt er een perspectief. Iets waar we naar uitgekeken hebben, het college geeft richtingen zet grote lijnen voor de toekomst uit. Het CDA heeft hier vaker om gevraagd. Dus complimenten voor de heldere nota, de duidelijke beleidsvoornemens en de doorrekening van de financiële consequenties. Volgens het CDA is dit helder en we stemmen er in grote lijnen mee in. Er wordt nu gereserveerd voor grote projecten zoals Voorzien in Vastgoed . Er is goed financieel beleid gevoerd en nu wordt er weer geïnvesteerd. De Kost gaat voor de Baat uit. De enige aanbeveling die we hebben is dat de visie  op bewonersparticipatie wat steviger neergezet kan worden.

Het CDA ziet  een aantal ingediende moties verwerkt in nieuw beleid. Vervoersbeleid krijgt lokaal vorm in een pilot in een dorp in het najaar. Openbaar groen op goed niveau.  En…..aandacht voor Snippergroen. Op het eind van het jaar horen we graag wat het opgeleverd heeft. Volgens ons kan het minimaal kostenneutraal.

De motie burgerinitiatieven wordt uitgevoerd. Beleidskanteling is een goed streven en dit is een opmaat naar verder beleid hoopt het CDA.  We willen dat burgers  de ruimte krijgen om initiatieven te nemen.. Burgers van de hele polder. Alle dorpen en Emmeloord. Dit vraagt om visie en durf los te laten.

Een opmerking hebben we over het beleid rondom Schokland en de vernatting. Het CDA ziet het belang van behoud van het Werelderfgoed. We zien uit naar de businesscase zodat we de haalbaarheid kunnen beoordelen.  In de  Perspectiefnota wordt gesteld dat de vernatting in het buitengebied ten zuidwesten van Emmeloord veroorzaakt wordt door bodemdaling. Dat kan, maar we zijn zeer tevreden dat onderzocht wordt door een onafhankelijk bureau dat dit de enige reden is of dat  de vernatting van Schokland er mee te maken heeft. Belangrijke informatie voordat er besluiten genomen worden over Schokland. Raadswerk is soms ook gewoon goede vragen stellen en vasthouden. Dit hoeft niet altijd met moties en in het openbaar.

T.a.v  het armoedebeleid heeft het CDA naar aanleiding van vragen in de RTG de toezegging gekregen dat voorstellen over samenhangend armoedebeleid en preventie van armoede bij jongeren voorgelegd wordt aan de Raad en meegenomen in de begroting 2018. In het coalitieakkoord is gesteld dat er bij economisch betere tijden ruimte was voor herziening van het armoedebeleid. De Noordoostpolder  is daar nu gelukkig aangekomen en we zijn tevreden met de toezegging.  Helaas moet het CDA constateren dat de samenwerking tussen leerplicht en veilig thuis/ SAVE nog niet goed loopt en niet goed afgestemd is.  Het CDA zou graag willen dat dit met volle snelheid opgepakt wordt daar preventie in de jeugdzorg een topprioriteit is voor het CDA 

De werkloosheid neemt af, de bedrijvigheid groeit, de Noordoostpolder bloeit.  Kansen zijn er door in te zetten op vliegveld Lelystad , duurzame innovatie en Agrofood. Helaas groeit de uitgave aan de bijstand.  Dit is o.a. het gevolg van de huisvesting van nieuwkomers. Dit is voor niemand wenselijk. Er is een bedrag gereserveerd voor inburgering maar dat is volgens het CDA niet effectief genoeg. Nu de Noordoostpolder bij voorkeur Statushouders uit het  AZC te Luttelgeest kan huisvesten kan er meer en eerder ingezet worden op intensieve inburgeringstraject en daardoor een snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt. Arbeid is de beste inburgering en investeren in arbeid biedt financiële en vooral ook sociale winst. Het CDA komt dan ook met de motie waarin de raad het college opdracht een programma op te zetten voor statushouders in het AZC dat gericht is op inburgering en toeleiding naar arbeid. Dat is goed voor alle inwoners van de Noordoostpolder. Ook hier gaat de kost voor de baat uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.