17 november 2013

Bijdrage algemene beschouwingen raadsvergadering november 2013

Midden tussen de mensen en doen wat kan.

We kijken als CDA eerst even terug op de afgelopen 4 jaren.

Begroten en plannen maken is belangrijk maar waar het echt om gaat is de uitvoering en het realiseren van de plannen.  Het CDA stelt vast  dat er in deze raadsperiode veel  is gerealiseerd  of ………….het  zit in een afrondende fase. Ik wil er een paar uitlichten:

·         Emmeloord centrum – een groot verschil met hoe het was en hoe het nu is. Een aantrekkelijk centrum met enorme meerwaarde voor de ondernemers maar eveneens voor het winkelend publiek.

·         De Wellerwaard -  de aanleg is voor een groot gedeelte klaar en ik  ben ervan overtuigd  dat er  straks veel gebruik van  zal worden gemaakt en…. een bijzondere bijdrage zal leveren aan het woongenot in   onze mooie gemeente.

·         De structuurvisie. Heeft veel tijd en energie gekost. Een belangrijk document dat  klaar ligt  voor besluitvorming!

·         Als laatste wat ik hier wil noemen,  de sportaccommodaties in Emmeloord en de Bosbadhal.   Iets om trots op te zijn.

Voorzitter dit en veel meer is door dit college de afgelopen 4 jaar gerealiseerd  en dat in tijd van crisis. Wat het CDA betreft verdient het college hiervoor een groot compliment.

 Voor 2014 ligt er en sluitende begroting.

Al meerdere jaren worden wij geconfronteerd met bezuinigingen.   Omdat  “’ Politiek Den Haag”” er niet in slaagt om het tij te keren zullen wij ook de komende jaren niet ontkomen aan bezuinigingen.  Kon het voorheen nog met hier en daar een beetje minder, thans verkeren wij in de situatie dat wij keuzes moeten maken.

 Hoe solidair zijn wij …. willen wij zijn …met de mensen die om welke reden dan ook zorg, hulp nodig hebben en…………. wat doen  wij met de verworvenheden  die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Het CDA denkt daar als volgt over:

·         Buurthuizen. De gebruikers van buurthuizen maken zich op dit moment ernstige zorgen over het voortbestaan ervan. Voor het CDA is het niet de bedoeling van het college om buurthuizen te sluiten maar wil het college  in overleg met  de beheerders en gebruikers bekijken waarop bezuinigd kan worden.  Dat is ook de mening van het CDA fractie.  Bezuinigen daar waar kan – buurthuizen afschaffen nee! Buurthuizen  vervullen een belangrijke functie in onze samenleving.

·         Sport.  Het CDA maakt zich zorgen over de geplande bezuiniging op sport. Wij hebben – ik heb dat  zojuist ook al gezegd – in Emmeloord veel geïnvesteerd in sportaccommodaties  en de Bosbadhal.  Wij hebben de plannen en de uitvoering ervan altijd gesteund.  Dit mag nu niet ten koste gaan van de sport in de dorpen.  Wij mogen en willen  ons niet verschuilen achter rapporten van de KNVB waarin  keihard  wordt gezegd  dat op langer termijn  slechts 3 verenigingen van de 12 in de dorpen  levensvatbaar zijn.

·         Een sportaccommodatie vervult een belangrijke sociale functie in het dorp, het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Wij moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

 Als een gezin met opgroeiende en schoolgaande  kinderen  en ik ze g met nadruk schoolgaande kinderen wil komen wonen in   één onze dorpen…….. en moet kiezen tussen een dorp met of zonder sportaccommodatie  dan ligt het voor de hand dat zo’n  gezin kiest  voor een dorp met sportaccommodatie. Dit gaat dan ook ten koste van de scholen in de dorpen.  Daarom… wij moeten  verder  kijken dan alleen naar de consequenties voor de sport. De gevolgen zijn veel complexer.  Daarom zullen wij op dit punt een motie indienen.

·         Armoedebeleid . In het regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt  voor armoedebeleid.  Geld dat ingezet moet worden om sociale uitsluiting van de minst bedeelden in onze samenleving te voorkomen. Wij zijn van mening dat het college - de door het kabinet geboden beleidsvrijheid -  ten volle moet benutten. Het geld moet beschikbaar zijn voor meerdere doelgroepen. Daarom  dienen wij een motie armoedebeleid in.

·         Arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van de Noordoostpolder. Zij moeten hier ook kunnen wonen. Het CDA staat  voor  een evenwichtige spreiding van arbeidsmigranten over de woongebieden.

·         Boa’s – In de begroting is geld gereserveerd voor inzet van BOA’s.  De BOA’s  gaan burgers controleren of de regels die wij met elkaar hebben afgesproken,  ook worden nageleefd.  Wij vragen het college om de BOA’s vooral in te zetten op  overtredingen waar onze burgers zich het meest aan ergeren. Als wij  moeten kiezen  tussen controle op gebruik  van parkeerschijven op een halfvolle  parkeerplaats  of  controle op hondenpoep dan kiezen wij voor het laatste. Wij vragen het college om daar rekening mee te houden.

·         Dorpsvisies – het college wil dat er voor elk dorp een dorpsvisie komt. Een goed streven.  Wat ons niet duidelijk is waar het  college het geld vandaan wil halen voor uitvoering van de dorpsvisies .  Je kunt nu veel geld uitgeven voor het maken  van  een dorpsvisie…. maar …….als dit leidt tot het maken van plannen die niet uitvoerbaar  zijn  en mogelijk jaren op de plank blijven  liggen heeft het naar onze mening weinig zin.  Daarom onze vraag aan het college. Loopt u hiermee niet het risico dat met het maken van de dorpsvisie verwachtingen bij burgers worden gewekt  die niet waar te maken  zijn  - en loopt u niet het risico dat als een plan jaren blijft liggen – tegen de tijd dat het uitgevoerd kan worden – verouderd is en herschreven moet  worden

·         Omvormen  groenvoorziening.  Dat gaat de goede kant op . Een compliment naar de verantwoordelijke  wethouder .  Een goed verzorgd grasveld heeft wat  het CDA  betreft de voorkeur boven een slecht onderhouden perk met heesters. Daarom  een oproep  aan de wethouder  doorgaan waar  u mee bezig  bent en tegelijk vragen wij hier aandacht  voor de   verkoop van snippergroen. Volgens ons  kan er meer verkocht worden dan tot dusver is gebeurd.

·         Afval - willen wij het college oproepen meer werk te maken van het scheiden van afval. Ga met HVC in de slag om dit te regelen. Wij praten er veel over – wat CDA betreft  teveel woorden en te weinig daden.

·         Tot slot – decentralisatie  zorgtaken – met ingang van 2015 is de gemeente hiervoor verantwoordelijk.  Ondanks dat er vanuit  overheidswege nog veel onduidelijkheden zijn  wordt dit nu al door de  wethouder samen met de commissie samenlevingszaken  binnen onze gemeente opgepakt en voorbereid. Onze complimenten voor wijze waarop dit gebeurt.

 

Afsluitend Voorzitter:  wij geven goedkeuring aan de begroting 2014 en wij wensen het college veel wijsheid en Gods zegen  toe met de uitvoering hiervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.