02 december 2011

CDA-reactie begroting 2012

1 De meest belangrijke keuzen zijn gemaakt in juni, toen we de beleidsplanning hebben goedgekeurd. CDA kan zich vinden hoe het college de toen genomen besluiten heeft verwerkt. Het CDA is blij met een sluitende begroting.

2. Bezuinigen vraagt keuzen. Daarbij gaat het vooral om de vraag “Wat is van waarde en wat mag dat dan kosten?”Dat bepaalt onze visie. Wij kiezen dus voor behoud van voorzieningen als Muzisch Centrum, bibliotheek enz. Kortom een gemeente waar het goed wonen en werken is. Daarbij het ontzien van de mensen met een smalle beurs.

3 Tegelijk weten we allen dat de bezuinigingen wel zeker gevoeld worden.
Dat geldt in de eerste plaats voor mensen die een woning of een bedrijf bezitten: De OZB gaat fors omhoog. Dat is noodzakelijk om de begroting sluitend te houden en de voorzieningen in stand te houden.

Niet dramatisch: voor de meeste huishoudens gaat het om nog geen 10 euro per maand. En dat terwijl de gemeente 133 euro p.p. minder krijgt uit het gemeentefonds. De netto maandlasten gaan zelfs minder omhoog. Daarmee kan dan veel gebeuren wat anders niet mogelijk zou zijn. Bovendien houden we de minst draagkrachtigen uit de wind. Huurders betalen geen OZB. Hun maandlasten gaan zelfs omlaag!

Het uitstel van de afschaffing van de hondenbelasting is financieel een bittere noodzaak. Minder baten in de periode 2012-2015 bedragen 0,4 mio . Het CDA wil het college er wel aan houden per 1 januari 2014 het opheffen van deze belasting te effectueren.

4 Het CDA pleit er voor dat de gelden voor de WMO zo efficiënt mogelijk worden in gezet. Vrijwilligers zo veel als mogelijk inzetten, samenwerking tussen zorgaanbieders en Carrefour versterken en WMO-voorzieningen waar mogelijk versoberen: een scootmobiel hoeft geen “Mercedes” te zijn!!

5 Wat betreft de wet werken naar vermogen: ook van werkgevers wordt een grote inzet gevraagd. Mogelijk kunnen de administratieve lasten worden verlicht, bijv. door detachering vanuit SW bedrijven. 

6. De sport in de dorpen houdt onze zorg. Voor nieuw beleid zullen het rapport “schoppen 11” en de sociale structuurvisie een rol moeten spelen. De eigen verantwoordelijkheid staat voorop en dan blijkt veel mogelijk. Zie de manier waarop in Rutten creatief een “dorpshuis wordt gecreëerd. Chapeau!! Samen met de dorpen kan beleid worden gevormd. De vraag rijst of de reservering voor een gymzaal in West nog nodig blijft of dat we dit bedrag kunnen inzetten voor de (sport)leefbaarheid van de dorpen. Het CDA vraagt zich af of het niet nodig is alsnog de specifieke bestemmingsreserves kritisch door te lichten voor het creëren van ruimte voor het reserve beleidsplan?

7. De reserves lopen terug. Er is dus nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen of nieuw beleid uit te voeren. Het CDA vindt het gewenst dat de risico’s die de gemeente de komende jaren loopt scherp in beeld blijven. De risico’s betreffen vooral de bouwgrondexploitatie. De gemeenteraad moet daarbij betrokken worden.

Concreet s de vraag aan het college: Hoe denkt het college over de toekomst, wordt het ook tijd om extern te financieren of gronden te verkopen? Hoe houden we de reserves op de grondexploitatie in balans?

Kortom: hoe denkt het college de komende jaren nieuw beleid te voeren en tegenvallers te verwerken?


8 In dit verband: gebiedsontwikkeling Zuiderzeerand. 75000 euro is een groot bedrag. Het CDA beseft dat daar afspraken onder liggen. Wel vraag het CDA zekerheid over de vraag of dit bedrag nodig blijft voor het doel: ontwikkelen van economische en recreatieve activiteiten in de Oostrand van Noordoostpolder. Hierover een vraag aan het college.

9. Het gaat het CDA om de samenleving. Daar hebben we allen een verantwoordelijkheid in. Niet alleen de overheid. Ook de burger zelf. Daarom roepen wij de inwoners van Noordoostpolder op een ook in de ieders kleine leefomgeving als huis, straat, wijk de eigen taken te zien en verantwoordelijkheid nemen.

10. Bij een begroting gaat het om geld. Maar vooral om werk, dat we nu het college opdragen en dat zij gaan uitvoeren. We hopen dat de Geest van God, en in de bijbel is dat een Geest van wijsheid, hen daarbij zal leiden.

De CDA-fractie

Hero Torenbeek voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.