najaarsrapportage en programma begroting
12 november 2020

Haalbaar en betaalbaar

Afgelopen maandag zijn de najaarsrapportage en de programmabegroting besproken in de raad. 

CDA Noordoostpolder dankt het college en het ambtelijk apparaat voor de presentatie van een sluitende en solide begroting.

Het CDA zet zich in voor een begroting die structureel in evenwicht is. Met haalbare ambities en betaalbaarheid voor de lange termijn. Maar we zien echter dat er omvangrijke bestemmingsreserves zijn die blijven groeien. Daarom kiest het CDA er voor een deel van voorgestelde bezuinigen in 2021 en 2022 niet in te vullen en deze met incidentele middelen te dekken. Het schrappen van de opschalingskorting en een extra toekenning voor de jeugdzorg maken een deel van de bezuinigingen voor 2021 en 2022 niet noodzakelijk. De motie die we daarvoor samen met CU-SGP en SP ingedienden is met ruime meerderheid aangenomen tijdens de raadsvergaderig.

Samen met Groen Links diende het CDA een motie in om de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen volgens planning doorgang te laten vinden. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Emmeloord Centrum laat mooie ontwikkelingen zien. Er worden veel appartementen gebouwd. Daarbij hoort een volwaardige openbare toiletvoorziening. Hiertoe diende het CDA samen met de PvdA een amendement in om te komen tot een voorstel van een openbare toiletvoorziening. De motie is unaniem aangenomen.

Het CDA blijft pleiten voor een actieve inzet voor de Lelylijn en de N50 met voldoende betaalbare woningen. Het CDA is blij dat de Lelylijn in het eigen verkiezingsprogramma is opgenomen.

De voorgestelde afvalinzameling volgens het Diftar principe zal volgens het CDA een gedragsverandering voor de burger moeten betekenen. Het beter scheiden van restafval is noodzakelijk anders is een flinke lastenverzwaring onontkoombaar.

Fietsen en veilige fietsroutes vragen volgens het CDA extra aandacht in het GVVP. Een amendement in deze ondertekenden we. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Het CDA onderschrijft dat er beleid komt tegen het verlies van fauna in het landelijk gebied. Het CDA ondertekende een aangepast amendement van CU-SGP en ONS. Het amendement geeft een eerste aanzet tot een nieuw faunabeleid in het landelijk gebied. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen.

In het kader van Beschermd Wonen wil het CDA dat inwoners met ernstige psychische kwetsbaarheid kunnen rekenen op weekend activiteiten en crisisopvang dicht bij huis. Het CDA vroeg daarom de wethouder dat zij de partijen hierin voldoende faciliteert. De wethouder gaf aan dat ze dit in de commissie reeds heeft toegezegd.

Het CDA juicht het idee van buitensporten toe en heeft twijfel uitgesproken over de plannen om dit rondom de sportboulevard uit te voeren. Het CDA wilde graag van de wethouder horen hoe hij de inwoners gaat betrekken bij het bepalen van plaats en inhoud van buitensporten. De wethouder zegde toe dat reacties op individuele buitensporten in de plannen worden meegenomen.

Gemeente Noordoostpolder wil veel doen aan het langer thuis wonen van ouderen en dat ze zich hierop voorbereiden. Het CDA denkt dat een ouderenconsulent hierbij kan ondersteunen om tijdig keuzes te maken op het gebied van wonen en woningaanpassing. De reactie van de wethouder is dat zij de mening van het CDA over langer thuis wonen onderschrijft maar dat het is de vraag is of een ouderenconsulent wel het juiste instrument is.

Het CDA wil door de ondertekening van een wijziging van de PvdA aandacht vestigen op innovatieve ondernemers en bedrijven in de zorg, mede in het licht van het nieuwe Gezondheidscentrum Emmeloord. De wijziging is unaniem aangenomen.

Tot slot:

Ondanks Covid 19 en de drukkende lasten van het sociaal domein hoeft Noordoostpolder niet op voorzieningen te bezuinigen. We hebben zelfs geen grote ambities. De financiƫn zijn ruimschoots op orde en de woonlasten niet buitensporig hoog. Dit biedt alle vertrouwen voor de toekomst.

De CDA fractie wenst u allen wijsheid en kracht toe bij de inzet in 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.