04 maart 2016

Nieuws uit de raad februari 2016

De Raadsvergadering van 22 februari ging bijna in het geheel over de verantwoording over de gang van zaken van de informatieavond huisvesting vluchtelingen en het afkondigen van het noodbevel.

In een verklaring stelde de burgemeester dat vooraf aan deze informatieavond op de Orchideeënhoeve scenario’s waren voorbereid en er persoonlijke uitnodigingen naar omwonenden waren afgegeven. Het was een besloten avond waarbij nadrukkelijk de pers niet welkom was. Aan het begin van de avond is meerdere keren aan de pers verzocht de besloten bijeenkomst op de Orchideeënhoeve te verlaten. Toen daar geen gevolg aan werd gegeven is door de politie het noodbevel getoond. De burgemeester nam voor de gebeurtenissen de volle verantwoording. Achteraf is het de vraag of de burgemeester formeel de opdracht tot het noodbevel heeft verstrekt.

Volgens de burgemeester was het niet gepast het noodbevel op die avond af te geven. Een middel als bijvoorbeeld lokaalvredebreuk was passender geweest. De burgemeester gaf aan dat de voorbereiding en de uitvoering van het noodbevel niet goed is gegaan. Het was een jammerlijke vergissing van de agent om over een noodbevel te spreken. Het College betreurt de commotie over het noodbevel. De bevindingen van de bezwarencommissie zullen t.z.t. met de Raad worden gedeeld.

De partijen in de Raad waren het met de burgemeester eens dat de informatieavond inhoudelijk prima is verlopen. Ook het besluit van het College om niet te kiezen voor de locatie aan de Kuinderweg had de instemming van de Raad. De partijen waren het eens dat bepaaalde gevallen in beslotenheid vergaderd moet kunnen worden. De Raad was echter zeer verbaasd toen de burgemeester zei dat hij het noodbevel nooit heeft afgekondigd.

De burgemeester reageerde in tweede termijn dat het bestuurlijke proces op de avond niet goed is verlopen. Hij benadrukte dat een goede relatie met de pers belangrijk is. Maar de privacy van genodigden was van groot belang. Er was op die avond absoluut geen sprake van dreiging.

Het CDA is van mening dat de privacy van genodigden gewaarborgd moet zijn. De ware toedracht van het noodbevel zal tijdens de bezwarenprocedure aan de orde komen. Een aantal partijen benadrukten dat er fouten zijn gemaakt; echter de bedoelingen waren goed en het resultaat van de avond stemde tot tevredenheid.

Na afloop van de beraadslagingen diende de SP een motie van knulligheid in waarin de burgemeester machtsmisbruik en een gebrek aan juridische kennis werd verweten. Andere partijen namen verre afstand van deze motie. De motie werd na hevige kritiek van de andere partijen door de SP aangehouden. Daarop gaven CDA, CU-SGP, PU, PvdA, VVD, D’66 in een verklaring aan dat ze het volledige vertrouwen in de burgemeester uitspreken.

Frans van Erp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.