29 juni 2020

Onze reactie op jaarrekening 2019

Voor ons ligt de jaarrekening 2019 van gemeente Noordoostpolder. De cijfers zijn niet in het zwart maar een winstwaarschuwing is wel op zijn plaats. Er is een beperkte winst behaald, de reserves nemen nog steeds toe, de solvabiliteit blijft hoog en de weerstandsvermogen wordt niet beter geworden. Een robuuste financiële structuur.

Het eigen vermogen  van onze gemeente neemt ook dit jaar weer toe. Echter om jaarlijks het huishoudboekje rond te zetten geeft nog meer problemen. Het gerealiseerde resultaat wordt ieder jaar minder. Het is net als een boer met grond in eigendom; e en lage rentabiliteit en een hoog eigen vermogen.

Als CDA willen we in deze jaarrekening kort ingaan op de

  1. baten en lasten
  2. grondexploitaties
  3. woonlasten
  4. lasten sociaal domein

In de baten zien we dat Noordoostpolder meer dan andere gemeenten afhankelijk is van de uitkering van de gemeentefonds. Er zijn minder overige inkomsten als bijvoorbeeld parkeerinkomsten, toeristenbelasting dan andere gemeenten. Een herverdeling van de gemeentefonds zal Noordoostpolder dan ook extra treffen. In de lasten zien we de niet- beïnvloedbare lasten steeds meer toenemen. In de kengetallen van waar staat je gemeente zien we dat er geen structurele exploitatieruimte meer is. Wel is er nog geen ruimte in de belastingcapaciteit.

Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente.  De grondexploitaties zien er gedegen uit. In de Algemene Grondreserve zijn flinke reserves opgebouwd die in de toekomst ruimte kunnen bieden voor tegenvallers en voor nieuw beleid.

In de COELO benchmark voor woonlasten dalen we al jaren. In 2019  staat Noordoostpolder op rangnummer 118.

De lasten van het sociaal domein stijgen sterk. De gemeente krijgt niet alle lasten van het Rijk vergoedt. We hebben daarvoor reserves en spreken die dan ook aan. Echter de toestroom naar zorg stijgt. De dubbele vergrijzing en de vaststelling van bepaalde voorzieningen maakt dat de lasten sterk stijgen dan de vergoedingen van het Rijk.

Het CDA stemt in met de bestemming van het resultaat en dankt het college en de ambtelijke dienst met de realisatie van dit goede resultaat.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.