11 september 2018

Reactie op perspectiefnota 2019-2022

Reactie op perspectiefnota 2019 – 2022: Een koers waar het CDA zich in kan vinden! 

De perspectiefnota geeft in grote lijnen de richting aan die wij de komende jaren gaan varen. Vier jaar geleden had de start van het vorige college de wind tegen; we moesten bezuinigen. Momenteel staat onze gemeente er beter voor, de economie trekt aan waardoor onze inwoners, het bedrijfsleven weer durven te investeren. Dat zien we aan de toegenomen verkoop van grond voor zowel particulieren als ondernemers. De werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid neemt af. De roep om goed opgeleid personeel is groot, investeren in goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk voor ons bedrijfsleven.

Maar we moeten niet stil zitten, er zijn nog voldoende uitdagingen en we krijgen waarschijnlijk ook wel weer eens tegen wind. Het sociale domein; gaat het ons lukken middels preventie, betere samenwerking de kosten naar beneden te krijgen en goede kwaliteit van zorg te leveren terwijl de gemiddelde leeftijd aan het stijgen is? Het CDA wil graag periodiek op de hoogte worden gehouden of de beoogde besparing wordt gerealiseerd. Zijn er verder onzekerheden die we nu nog niet direct in kunnen schatten, komen we uit met de middelen die zijn gereserveerd voor VIV, vervanging van de kunstwerken, bruggen nu de markt en bouwkosten fors toenemen. De aanbesteding van de WMO, het IBP en het Delta plan Ruimtelijke Adaptatie zijn deze al voldoende verwerkt in de prognose voor de komende jaren of zal het zo’n vaart niet lopen? Wat is daarop het antwoord van het college?

Maar er zijn ook uitdagingen zoals eerder gezegd waar we de komende jaren voor staan, energieneutraal 2030 een geweldige opgave maar door krachten te bundelen kan deze polder veel op allerlei gebied. Het buitengebied en de vrijkomende erven, woonvisie, inbreiding bebouwd gebied vanwege de leeftijd van de gebouwen, renovatie industrieterreinen, centrumplan, Schokland en zo kan ik nog wel een tijdje door gaan. Veel van deze zaken staan ook vermeld in het onlangs gepresenteerde akkoord. Maar bij een mooi gebied als de polder hoort ook een goede bereikbaarheid, willen we deze polder voor de toekomst aantrekkelijk houden dan is een goede verbinding naar het Noorden en de Randstad en de dorpen van groot belang. In het coalitieakkoord staat hier het een en ander over beschreven en het staat op de strategische raadsagenda. Het CDA stelt voor om na het reces een thema avond te houden die gaat over mobiliteit en bereikbaarheid. Wij zijn voorstander de moties over mobiliteit aan te houden. Dit mede gezien de oproep in de commissievergadering alle woordvoerders van de landelijke partijen te benaderen. Wij allen in de gehele raad willen voor ons gebied goede bereikbaarheid, maar waar gaan we op in zetten en wat hebben wij er voor over ! Het CDA dient een motie in voor een rondweg rondom Marknesse, tijdens de verkiezingen stonden we er bijna allemaal, het moet niet alleen bij woorden blijven vandaar dat het CDA samen met de SP, Groen Links, ONS en PVDA samen deze motie indienen. Verder dient het CDA een motie in over dementievriendelijkheid, gezien de toename van ouderen in onze gemeente. En als laatste stelt het CDA voor nog eens te kijken naar ons wensenlijstje vanuit het verleden, is deze nog actueel of zijn er onderwerpen die mogelijk nog niet mee genomen zijn in de perspectiefnotie die misschien toch eens besproken moeten worden. Doen we de goede dingen en doen we ze nog steeds goed. Af en toe eens even met de benen op tafel om hier bij stil te staan is nooit verkeerd. Mogelijk kunnen we koers houden of moeten we wat bijsturen. Je kunt hier in het kader van burgerparticipatie groepen bij betrekken waardoor je een breder beeld en draagvlak krijgt. Alleen kun je veel maar samen bereik je meer. Ik dank u wel.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Johan Goos

Fractievoorzitter CDA Noordoostpolder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.