16 mei 2016

Scenariokeuze Open Planproces Hart voor Emmeloord (scenario 3 "Compact centrum").

Vanaf 1 juni 2015 is het open planproces gestart waarbij onze burgers

intensief bij zijn betrokken, dat wilde de meerderheid van de raad ook. Een

compliment naar onze burgers is dan ook zeker op zijn plaats voor hun

betrokkenheid en bijdrage in dit proces van de afgelopen maanden. De externe

procesbegeleider van het open planproces dhr. Wallag was zeer tevreden over

de bijdrage het enthousiasme de ideeën en betrokkenheid van onze inwoners.

Naast de stuurgroep was er een projectgroep, klankbordgroep en waren

informatieavonden die zeer goed werden bezocht. Hier konden onze bewoners

ideeën inbrengen of verbetervoorstellen doen t.a.v. de scenario's. Dit heeft

geleid tot 3 scenario's waar onze bevolking zich over uit kon spreken. De

bevolking heeft een hele duidelijke voorkeur uitgesproken voor scenario 3

Compact Centrum, dit scenario kreeg 60% van de stemmen. Het CDA is van

mening dat deze duidelijke voorkeur voor scenario 3 verder uitgewerkt moet

worden. Het kiezen voor een ander scenario nu zou het draagvlak en dus

enthousiasme onder onze inwoners ondermijnen nu we juist bezig zijn het

vertrouwen weer op te bouwen. Uiteraard we zijn er nog niet, dit is een

volgende stap in het proces om uiteindelijk eind van het jaar, begin 2017 te

komen met een concreet voorstel. Waarbij het CDA graag ziet dat we uit

verschillende opties vanuit scenario 3 kunnen kiezen.

Het CDA is akkoord met het voorstel om scenario 3 verder uit te werken en

deelt de mening die in het rapport staat dat juist in de volgende fase,

waarbij het gaat om concretisering van het scenario maar ook om zichtbare

resultaten op korte termijn de wisselwerking met onze inwoners, ondernemers

en andere betrokkenen voorgezet moet worden. Waarbij een rol voor een

project/klankbordgroep zoals nu zeker meegenomen moet worden om hiermee door

te gaan. 

Commissie Woonomgeving

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.