22 december 2017

Speerpunten 2018-2022

Het CDA houdt Noordoostpolder in beweging door:

Inwoners het recht te geven  om uit te dagen

 • Inwoners krijgen  het recht om de gemeente uit te dagen. Zij kunnen aangeven hoe en waarom  ze bestaande publieke taken willen overnemen van de overheid. De gemeente treedt daarin  kader stellend en ondersteunend op.
 • Dorpen en wijken hebben invloed op het beleid door gezamenlijke uitvoering van plannen.
 • De APV wordt op de schop genomenen wordt beperkt tot regels die er werkelijk toe doen.
 • Het Integraal Gebiedsgericht Werk van de gemeente blijft behouden.

Iedereen mee te laten doen

 • Een Krachtig Noordoostpolder heeft inwoners die maximaal meedoen naar vermogen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze inwoners.  Er is ondersteuning en zorg voor de inwoners die dat nodig hebben.
 • Het spreken van de Nederlandse taal is een voorwaarde om mee te doen. Inburgering en taalonderwijs van statushouders en nieuwkomers worden snel en goed geregeld. Wij verwachten actieve inzet van betrokkenen en werkgevers. De gemeente moet een sluitend netwerk bevorderen, initiatieven uit de samenleving horen daar bij.
 • Inwoners die Nederlander zijn geworden worden op Koninkrijksdag welkom geheten op het gemeentehuis. Het jaar daarna worden zij betrokken bij belangrijke gebeurtenissen.
 • We investeren in oplossingen die armoede een halt toe roepen. Er is een mooie beweging samen met inwoners en organisaties  in gang gezet, dat willen we vasthouden. Regelingen tot 120% van het bijstandsniveau is onze norm. Maatwerk is de methode.
 • Kinderen in armoede hebben onze prioriteit. Een kindpakket maakt het mogelijk dat zij mee kunnen doen.
 • Sociaal beleid heeft geen aparte begroting. In de gemeentelijke begroting wordt voldoende ruimte gemaakt goed beleid uit te voeren

Buitengewone werkgevers gewoon te maken

 • We zijn trots op onze werkgevers. Zij zorgen voor werk en inkomen. Ons ideaal is dat iedere werkgever buitengewoon wordt. Inzet van de gemeente  is om nog meer werkgevers in beweging te krijgen.
 • De werkcorporatie verdient zichzelf terug door een verlaging van het aantal  uitkeringen.  We vinden dat het ambitieniveau moet passen bij de huidige economie. Een uitstroompercentage van 50% vindt het CDA haalbaar.
 • Er moet meer ingezet worden op een soepele doorstroming van onderwijs naar werk zodat jongeren aan het werk komen en blijven.
 • Werk, al dan niet betaald, zorgt voor eigenwaarde en zingeving. Mensen met een uitkering moeten indien mogelijk een tegenprestatie leveren in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Een eerlijke economie te stimuleren

 • Onze eigen ondernemers zorgen voor de grootste groei. Zij mogen niet gehinderd worden door onnodige regels. Een coach van de gemeente loodst ze door procedures als ze willen starten of uitbreiden. Dit geldt ook voor nieuwe bedrijven.
 • De nieuwe omgevingsvisie zorgt voor ontwikkel ruimte. Overleg vooraf is belangrijk in plaats van achteraf bezwaar en beroep aantekenen. Wij willen een coach die burgers en ondernemers aanzet tot overleg en delen van ruimtelijke plannen, zodat plannen snel gerealiseerd kunnen worden.
 • We willen een snelle realisatie van het Omgevingsplan dat actueel en  voldoende flexibel is om nieuwe ontwikkelingen op duurzaamheid te faciliteren.
 • Circulaire landbouw en smart farming heeft wat ons betreft de toekomst. Waar mogelijk bevorderen we dit actief.
 • de Floriade 2022, Lelystad Airport en het Maritieme bedrijventerrein bij Urk bieden kansen voor onze gemeente. De gemeente zet actief  in op samenwerking en promotie voor het wonen in de mooie Noordoostpolder.
 • Wij zien kansen voor een Potato Experience Centrum. De haalbaarheid wordt de komende periode onderzocht!
 • Een expathuis in de polder voor Hbo’ers en stagiaires die werken bij onze internationale bedrijven moet er komen.
 • De Noordoostpolder heeft te maken met een dalende bodem. De gemeente moet vroegtijdig samen met provincie en waterschap oplossingen creëren voor dit gebied.
 • Centrumplannen worden met spoed uitgevoerd conform de plannen die zijn aangenomen. De gemeente werkt hiertoe samen met investeerders en ondernemers.
 • Iedere winkel mag 12 zondagen per jaar open zijn. We laten het aan de winkeliers over om hier onderlinge afspraken over te maken.
 • Geen coffeeshop in de Noordoostpolder.
 • Liever grootschalige huisvesting van tijdelijke buitenlandse werknemers dan kleinschalige op erven en in dorpen.

Duurzaamheid te stimuleren

 • Wij zetten in op  zonneweides langs dijken en kanalen en in het kassengebied. Windenergie langs de dijk en Geothermie waar dat kan.
 • De duurzaamheidslening voor zonnepanelen (en zo nodig voor het  verwijderen van asbest) blijft in stand. Investeren in duurzame energie moet voor iedereen mogelijk zijn.
 • We willen  dat er een proef komt voor energieopslag op eigen terrein zodat zonne-energie nog rendabeler wordt.
 • In gemeentelijke aanbestedingen krijgt duurzaamheid een grote wegingsfactor.
 • Bestaande veehouderijbedrijven krijgen de ruimte om te ontwikkelen als ze daarbij ook duurzamer worden. Nieuwe intensieve veehouderijbedrijven passen hier  niet.

 Leefbare dorpen en wijken te houden

 • In Emmeloord en de dorpen is betaalbare woonruimte voor jong en oud. Vernieuwing door inbreiding heeft de voorkeur. In elke plaats zijn er bouwkavels te koop.
 • Een sportvoorziening in de dorpen blijft in stand als daar draagvlak voor is.
 • Verenigingen zijn de motor van onze samenleving. De Doe-democratie past bij uitstek bij onze dorpen en wijken. De gemeente en haar ambtenaren tonen lef en visie om dit mogelijk te maken.
 • In alle dorpen en wijken is een ontmoetingsplek. Dat kan een wijkcentrum zijn, een dorpshuis maar ook een sportkantine of een MFA. De inwoners zijn betrokken bij de keuze en ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.
 • In alle wijken en dorpen zijn veilige routes en oversteekvoorzieningen voor kinderen en ouderen. We willen  een strenge controle op verkeersovertredingen.
 • Regels die we afspreken met elkaar moeten door burgers en overheid gehandhaafd worden.
 • Voor de veiligheid en handhaving willen we meer blauw op straat.

 Voor elkaar te zorgen

 • Ouderen blijven langer thuis wonen.  Dit vraagt  om nieuwe collectieve woonvormen waar ouderen zelfstandig maar beschut kunnen wonen. Een contactpersoon van de gemeente helpt initiatiefnemers dit mogelijk te maken.
 • Er moet een ouderenconsulent  komen die ouderen ondersteunt tijdig  keuzes te maken op het gebied van wonen, woningaanpassing en zorg. Een blijverslening wordt ingevoerd.
 • Mantelzorgondersteuning en dagopvang moeten goed geregeld zijn en laagdrempelig, liefst in en door eigen dorpen en wijken. Ook hier staan we een inclusieve samenleving voor.
 • Daarboven zijn er centrale voorzieningen waar de nadruk ligt op behandeling.
 • Voorkomen is beter dan genezen. Dus meer geld en aandacht voor preventie van eenzaamheid, verslaving, en overgewicht.
 • Als ondersteuning nodig is gaan we uit van samenredzaamheid. Cliënten en mantelzorgers  maken samen met hulpverleners hun zorgplan. Hier ligt ook een rol voor de wijkverpleging.
 • Preventie en lichte ondersteuning kan zware zorg voorkomen in de jeugdzorg. Daar ligt een opgave voor team Doen. Soms is een snelle toeleiding naar zware zorg nodig. Het CDA wil geen wachtlijsten in de jeugdzorg.
 • Mantelzorgers verdienen een compliment. De gemeente regelt dat.
 • Eigen bijdrages zijn naar draagkracht en kennen een bovengrens.
 • We initiëren samenwerking tussen de ziekenhuizen huisartsen en zorginstellingen. Goede eerstelijnszorg en poliklinische zorg moeten beschikbaar zijn in de Noordoostpolder.
 • We vertrouwen  onze zorgpartners tot het tegendeel bewezen is. Dit laten we zien in een financieringsvorm die dit partnership ondersteunt.

Onze cultuur te bevorderen

 • De ruimtelijke structuur van de Noordoostpolder blijft in stand. We handhaven het toezicht op erfsingels en de huidige welstandregels.
 • Nieuwe ontwikkelingen en andere bestemmingen blijven mogelijk. We wonen niet in een museum.
 • Schokland is een pareltje. Het  blijft een werelderfgoed en er is ruimte voor museale ontwikkeling.
 • Elke leerling van de basisschool bezoekt een keer werelderfgoed Schokland.
 • Oude gebouwen krijgen nieuwe bestemmingen. Vergunningen worden daarop aangepast.
 • De Noordoostpolder is uniek en mooi en het waard te bezoeken. Aansluiting bij de landelijke Holland-Waterlandpromotie is kansrijk.
 • Het Cultuurbedrijf  maakt een nieuw huisvestingsplan. Als de businesscase  klopt zijn we voorstander van gemeenschappelijke huisvesting.
 • We hebben aandacht voor lokale verenigingen, zij maken mede de cultuur van Noordoostpolder.
 • We vieren onze feesten. Zo ontstaan nieuwe tradities zoals de 4 mei vieringen en Pieperfestival. Op Koningrijksdag  worden onze nieuwe Nederlanders in het zonnetje gezet.

Goed onderwijs te geven aan onze kinderen

 • Huisvesting van het voortgezet onderwijs  kan in Emmeloord gezamenlijk geregeld worden in een nieuwe energieneutrale campus. Keuzevrijheid in het onderwijs is een grondrecht voor het CDA.
 • Peuterspeelzalen en kinderdagopvang willen we samenvoegen tot een voorschoolse voorziening.
 • Elk dorp heeft minstens een school, liefst gecombineerd met andere voorzieningen. Er is ruimte voor verschillende identiteiten.
 • Onze landbouwbedrijven zijn innovatief. Een AD -opleiding precisielandbouw in samenwerking met Aeres is op zijn plaats in de Noordoostpolder.

 Voor goede verbindingen te zorgen

 • Verbetering van het openbaar vervoer  naar Kampen en Zwolle heeft topprioriteit.
 • De Zuiderzeelijn houden we op de Agenda.
 • Daarnaast willen we een snelle OV-verbinding naar de Randstad.
 • De N50 moet worden verbreed op korte termijn. Het CDA zal lobbyen bij onze collega’s in Den Haag.
 • Een rondweg om Marknesse vinden we nodig.
 • Fietsers krijgen de ruimte.
 • Voor vervoer naar de kleinere dorpen vinden we alternatieven als collectief vraagafhankelijk vervoer beter dan uitbreiden van de spaarzame buslijnen. De gemeente maakt hierover afspraken met de provincie.
 • Nieuwe combinaties in doelgroepenvervoer of vervoersinitiatieven van inwoners worden gesteund door de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.