26 januari 2016

Statement intensieve veehouderij

Het CDA is tevreden met het raadsvoorstel . Enerzijds is er rekening gehouden met het toekomstperspectief van bestaande veehouderijen, en anderzijds wordt de mogelijkheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven op termijn fors beperkt.

Wat het CDA betreft heeft het college de opdracht in het amendement naar tevredenheid uitgevoerd. Het besluit in de commissie om pragmatisch om te gaan met dit onderzoek, en geen duur adviesbureau in te schakelen is een juiste keuze geweest. inbreng door LTO en het gesprek met ondernemers heeft een helder beeld geschetst. Het CDA is tevreden met het hier uit voortkomende afwegingskader intensieve veehouderij.

Wij zijn van mening dat dit afwegingskader recht doet aan de ongeveer 80 bestaande gezinsbedrijven in de veehouderij. Het afwegingskader bied de bestaande bedrijven de ruimte om investeringen die nodig zijn in onder andere het dierenwelzijn en milieu terug te verdienen door beperkt te kunnen vergroten.

Verder zijn wij van mening dat dit afwegingskader rekening houdt met de ruimtelijke inrichting van de Noordoostpolder. Wij vinden de gekozen maximale groottes voor intensieve veehouderij passen bij de grote van de erven in de Noordoostpolder. Ook concluderen wij dat de minimale eis van de gemeente om te bouwen volgens MDV fors is maar absoluut bijdraagt aan verduurzaming. Een veehouder die wil voldoen aan MDV moet immers voldoen aan bovenwettelijk eisen op het gebied van Ammoniakemissie, omgeving, geur, geluid, water , dierenwelzijn, diergezondheid, energie en fijnstof.

Tot slot dient het CDA gezamenlijk met de Politieke Unie een amendement in,. Dit amendement beschrijft dat we bij uitbreiding spreken over het totale vloeroppervlak, en niet over oppervlak dat de mogelijkheid open laat om binnen de regels van het bestemmingsplan etages te bouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.