04 juli 2016

Statement voorjaarsnotitie en perspectiefnota

Het dak repareren als de zon schijnt.

 

Met deze blik hebben we de voorjaarsnotitie en perspectiefnota gelezen. Het gaat financieel goed met de Noordoostpolder. De kosten en de baten kloppen. Ruimte dus voor doorgaan op de opgeslagen weg met aanpassingen en voor nieuw beleid. Er wordt grond verkocht en komt glasvezel. Dat gaat een boost geven aan de bedrijvigheid in het buitengebied en voor de inwoners die op de digitale snelweg de 21ste eeuw in kunnen. Het CDA kan zich goed vinden in de perspectiefnota. Het openplanproces De deel is een voorbeeld van een nieuwe manier van werken waarin de Overheid samen met bedrijven en inwoners stapsgewijs tot voorstellen komt. Dat wil het CDA wel meer zien, bv. bij alle discussies rondom maatschappelijk vastgoed. Economisch is het stabiel, maar de werkloosheid is relatief hoog. Er zijn prachtige bedrijven in de Noordoostpolder maar hoogopgeleide jongeren trekken weg of werken buiten de Noordoostpolder. Bedrijvigheid en start-ups zijn nodig. En maatwerk zodat mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt een plaats vinden bij onze ondernemers. Vooral statushouders zal het helpen te integreren in de maatschappij. Ook de vrijstaande erven in het buitengebied bieden kansen. Mensen willen wonen in de Noordoostpolder op een wijze die bij hun past. Statushouders ouderen en jongeren zoeken huizen terwijl het inwoneraantal af gaat nemen. Dit vraagt om maatwerk per dorp wijk en buitengebied en een visie op de toekomst. De komende jaren zal het maken van het Omgevingsplan veel energie gaan vragen. Voor het CDA is het uitgangspunt duidelijk. Ruimte voor wonen duurzaamheid en ondernemen zullen naast en door elkaar zijn plek krijgen. Ook hier zal de kwaliteit van het overleg en de duidelijkheid over de uitgangspunten beslissend zijn over de gedragenheid van de uitkomsten.

Het CDA heeft met andere partijen gevraagd om een evaluatie van het minimabeleid. Daar wachten we op, om vooral voor de kinderen het dak te repareren. De jeugd heeft de toekomst en door preventie en kansen creƫren voor kinderen worden ze geholpen hun ambities waar te maken. Zorgen maken we over die kinderen die vrijstelling krijgen van leerplicht. Gaat het college kijken of er niet te snel een ontheffing wordt gevraagd om kosten van onderwijs naar jeugdzorg over te hevelen? Onderwijszorgarrangementen is mogelijk een passend antwoord.

In de perspectiefnota staat de opgave voor de gemeentelijke organisatie duidelijk beschreven. Laveren tussen het stellen van regels en kaders en efficiƫntie en aan de andere kant passend organiseren, verantwoordelijkheden laag beleggen en overheidsparticipatie. We merken dat de gemeente maar ook de gemeenteraad hier mee worstelt gezien de inhoud van moties en amendementen. Overheidsparticipatie haakt aan bij ontwikkelingen uit de maatschappij en inwoners en ziet hoe de overheid daarin kan participeren. Op het sociaal domein kan wat Het CDA betreft daar nog wel een versnelling plaats vinden. De ambities zijn prima maar in de beleidsvoornemens zien we teveel een opdracht aan organisaties en te weinig aansluiting bij wat er leeft in wijken en dorpen. Vandaar dat we motie indienen waarvan het dictum luidt: draagt het college op de beoogde effecten voor inwoners te beschrijven inwoners en bij het maken van beleid aan te sluiten bij burgerinitiatieven en bestaande organisaties en verenigingen. Want het uitgangspunt van onze fractie is en blijft : iedereen doet mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.