17 november 2013

Uit de gemeenteraad november 2013

Poldertoren

De Poldertoren is een gevoelig dossier. In mei jl. heeft de raad het besluit genomen om de Poldertoren niet meer door te exploiteren vanwege de hoge kosten voor de gemeente. Afgesproken was dat het Hof van Sonoy een afkoopsom zou krijgen van € 199.900. In de overeenkomst was vastgelegd dat de inrichting in eigendom van de gemeente zou komen. Echter na het raadsbesluit zijn er nog verdere onderhandelingen geweest met het Hof van Sonoy die er toe hebben geleid dat er spullen uit de toren zijn meegenomen ter waarde van € 35.000. Wethouder Wouter Ruifrok heeft de raad daar niet over geïnformeerd. Dit werd de wethouder zwaar aangerekend, een motie van wantrouwen werd ingediend. Het CDA vindt dit een taxatiefout van de wethouder die hem zwaar is aan te rekenen. Gezien de gevoeligheid van het dossier Poldertoren kon het CDA ook niet anders dan mee stemmen met de motie. Er is een grens en die was overschreden door de verantwoordelijke wethouder. Het CDA staat niet te juichen dat een van de wethouders uit de coalitie is vertrokken, maar zo lopen zaken soms in de politiek. Het overgebleven collega heeft na de stemming tijd gevraagd om zich te beraden op de ontstane situatie wat begrijpelijk is. Na het aannemen van de motie was er geen behoefte om nog verder te vergaderen, donderdag 14 november is de vergadering voorgezet.

Najaarsrapportage, programmabegroting 2014-2017

De najaarsrapportage en begroting zijn goedgekeurd. Door diverse fracties werden een aantal statements afgegeven en moties en amendementen ingediend. Door verdere bezuinigingen vanuit de rijksoverheid krijgen de gemeentes steeds minder geld uit het gemeentefonds. Het gaat niet om kleine bedragen maar om miljoenen die de gemeentes minder krijgen. Verder worden er taken die nu de rijksoverheid doet zoals de WMO per 1 januari 2015 neergelegd bij de gemeentes. We krijgen hetzelfde pakket maar moeten dezelfde taken uitvoeren met veel minder geld. Dit alles heeft consequenties voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau voor onze bewoners en leefomgeving. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Ondanks alle bezuinigingen vindt het CDA zoveel mogelijk voorzieningen in stand moeten worden gehouden. Niet afbreken wat we in jaren hebben opgebouwd. Door samen de schouders eronder te zetten en wat meer te vragen van onze burgers door bepaalde zaken zelf te doen kan veel worden behouden zoals buurthuizen, sport, jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg enz. Het CDA is van mening dat mensen moeten kunnen meedoen in de maatschappij ook al moet men soms met weinig geld rondkomen. Doen wat moet en versoberen waar het kan is het motto van het CDA.

Het CDA heeft samen met de PVDA en D66 een motie ingediend over de sport in de dorpen en Emmeloord. Deze voorzieningen zijn erg belangrijk voor de dorpen als het gaat om de leefbaarheid. Wie gaat in een dorp wonen met kleine kinderen als er geen sportvoorzieningen zijn! De wethouder is opgeroepen om in de toegezegde plannota op korte termijn met concrete voorstellen te komen. Het CDA heeft een amendement ingediend om een aantal zaken uit het onderzoek van rekenkamer niet over te nemen betreffende de WMO, VVD, PU en CU/SGP waren mede indieners. Deze motie werd door bijna de voltallige raad overgenomen. De gezamenlijke motie over armoedebestrijding die was ingediend PVDA met als mede indieners CDA, PU en CU/SGP is aangehouden en dus nog niet in stemming gebracht.

Stand van zaken College

De fractievoorzitter van de PVDA, Rien van der Velde heeft afgelopen donderdag een verklaring afgelegd. Het valt de PVDA zwaar dat hun wethouder naar huis is gestuurd. Toch heeft de PVDA het overgebleven college de toezegging gedaan het collegeprogramma te blijven steunen tot aan de verkiezingen. Er wordt voor de komende maanden niet een nieuwe wethouder ingevlogen. De zittende wethouders nemen gedeeltes van de portefeuille over. De voltallige raad sprak zijn waardering uit over de opstelling van de PVDA. Mede door deze opstelling heeft het overgebleven college besloten de rit uit te zitten tot de verkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.