19 juni 2013

Uit de gemeenteraad van 30 mei 2013

Uit de gemeenteraad, mei 2013

De vergadering splitste zich uit over twee dagen, wat neerkwam op een lange zit. Hoewel je graag anders zou willen moet het eerste belang toch zijn om alle onderwerpen zorgvuldig af te handelen, en dat kost soms wat meer tijd.

In het vragenhalfuur werden een aantal vragen gesteld. Wethouder Boogaards (CDA) antwoordde de PvdA dat ‘Den Haag’ bezig is met weer nieuw beleid en dat de gevolgen daarvan op de lokale thuiszorg dan ook nog niet ingeschat kunnen worden.  Vervolgens kwamen er een aantal hamerstukken voorbij m.b.t. een aantal bestemmingsplannen.

De Poldertoren was het eerste grote agendapunt. Er is waarschijnlijk geen toren in Nederland waar de laatste tijd zoveel om te doen is geweest dan onze Poldertoren. Helaas niet op een manier waar je trots van kunt worden. In deze vergadering hebben wij, geen gemakkelijke, maar wel een belangrijke beslissing genomen voor de toekomst van de toren. Naast het collegevoorstel, lagen er ook een viertal amendementen o.a  van de VVD, PU, PVVP en een van CDA/PvdA waarover gedebatteerd en gestemd  moest worden. Alleen ons amendement  heeft het, weliswaar met een nipte meerderheid, gehaald. Al is het een kleine meerderheid, toch zijn wij zeer tevreden met het resultaat. Waar andere partijen door wilden gaan met verhuren (dus door exploiteren) hebben wij, samen met de PvdA met ons amendement de knoop door gehakt en een beslissing genomen om de geldkraan voor de Poldertoren zo veel mogelijk dicht te draaien.

Bouwtechnische onderzoeken wezen uit dat het ‘waterdicht’ krijgen van de toren om hem verhuurbaar te maken behoorlijk prijzig zou zijn. Restaurant Sonoy was op het moment van besluiten de enige huurder die de huur nog niet had opgezegd en/of zou vertrekken. De toren voor slechts één huurder verhuurbaar maken is helaas niet haalbaar. Voor ons de reden om akkoord te gaan met de afkoopsom (€ 199.900)  voor Sonoy. Dit op voorwaarde dat Sonoy afziet van schadeclaims die te maken hebben met lekkages en andere tekortkomingen uit het verleden. Met verbazing hebben wij dan ook aangehoord dat andere partijen zeiden dat Sony kan blijven zitten en tegelijkertijd riepen dat men geen geld meer wil investeren in de toren. Het klinkt stoer en populair maar zo werkt het natuurlijk niet. Zo ga je zakelijk niet met elkaar om. Als je geen geld wilt uitgeven aan het waterdicht maken van de toren moet en mag je de huurder(s) niet opzadelen met alle problemen die dat tot gevolg heeft. In onze ogen is dat de kop in het zand steken en de problemen voor je uitschuiven. Besturen is ook beslissingen willen en durven nemen en dat hebben wij gedaan!

Voor de toekomst van de toren betekent dit dat naast de afkoopsom voor Sonoy ook € 210.000 in ons amendement beschikbaar is gesteld voor proceskosten en hoognodig onderhoud. Onderhoud dat alleen bedoeld is om verval van de Poldertoren tegen te gaan. Hiernaast vinden wij dat Provast aansprakelijk moet worden gesteld voor directe en indirecte schade. Er zijn immers in 2007 afspraken met projectontwikkelaar Provast gemaakt over verbouwing en exploitatie. Deze afspraken zijn vast gelegd in een Ontwikkeling- en Realisatieovereenkomst (ORO). Dit betekent dat de uitvoeringswerkzaamheden aan de Poldertoren onder aansturing en verantwoording van Provast hebben plaats gevonden. Daarom is Provast ook de eerst aangewezene waar de schadeclaims neergelegd moeten worden. Wat dat oplevert en hoe lang het duurt, valt op dit moment nog weinig van te zeggen. Zodra deze bedragen bekend zijn, weten wij wat verder met de toren mogelijk is. Voorlopig is het afwachten wat hier uit komt.

Vergaderpunt 11 was de keuzenota referendumverordening. Het referendum is niet iets waar wij als gekozen afgevaardigden in beginsel veel mee hebben. Het ‘ergens niet veel mee hebben’ is echter nog geen voldongen argument om wat dan ook buiten de deur te houden. De reden dat wij instemmen met de keuzenota referendumverordening is dat er nu een referendumverordening opgesteld kan worden die weer aan ons voorgelegd zal worden. We zijn van mening dat er zeer spaarzaam met het referendum omgegaan moet worden. Het referendum moet niet iets zijn om even een goeie sier naar inwoners te maken. Noch een moeilijke keus ergens anders neer proberen te leggen dan daar waar zij eigenlijk hoort, namelijk in de gemeenteraad. Het houden van een referendum zal ook tijd, geld en inzet kosten. Allemaal redenen om altijd zorgvuldig met een referendum om te gaan zodat het iets wezenlijks kan toevoegen.

Het GVVP was ons volgende agendapunt. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan zoals dit voluit heet. Een optie in dit GVVP is dat er eenrichtingsverkeer komt. Johan Goos verwoorde namens het CDA dat om uitgaven te beperken er eerst een eenrichtingsverkeerssimulatie gedaan zou kunnen worden in de Koningin Julianastraat. Zou dit uitwijzen dat eenrichtingsverkeer goed werkt dan hoeft de weg niet onnodig duur verbouwd te worden. Wethouder Poppe (CU/SGP) zei toe het mee te nemen in de opties maar het zou moeilijk worden en zal dit later schriftelijk toelichten.

DNA-Emmeloord. Dit boekwerk beschrijft hoe Emmeloord is opgezet. Een goed rapport. Onze enige zorg was dat toekomstige ontwikkelingen die afwijken van de historische opzet onmogelijk worden gemaakt door dit rapport. Dit leeft bij meerdere partijen en gezamenlijk met PU en CU/SGP ondersteunden we een amendement van de VVD die dit slot hier af probeert te halen.

Vergaderpunt 14 betrof de OFGV, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. Deze nieuwe organisatie heeft nu al een tekort. De reden hiervan wordt nog uitgezocht en die willen wij eerst afwachten voordat daar actie op wordt ondernomen.

Hierop volgden de prestatie afspraken met Mercatus, periode 2013-2022. Hierin staan speerpunten voor deze periode. Het collegevoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Ons 16e vergaderpunt waren de jaarstukken 2012. Frans van Erp verwoordde dit punt namens het CDA. De sociale uitgaven blijven binnen de perken maar veel andere projecten kosten veel geld. Deze projecten zijn nodig maar brengen ook een financieel risico. Inkomsten vanuit de bouwactiviteiten nemen af nu er minder gebouwd wordt. We moeten waakzaam blijven op al deze uitgaven en volgens ons gebeurt dit op het moment goed. De CDA fractie wenst het college en de bestuursdienst hier succes bij.

Tenslotte hadden we nog twee vergaderpunten. Een motie vreemd aan de orde van de dag van D’66 en een verslag van 25 april. De motie werd teruggetrokken en zal in de commissie BFE behandeld worden en het volgende punt was een hamerstuk.

Al met al werden er twee volle avonden gevuld. Wilt u dit of delen terugkijken gaat u dan naar http://raad.noordoostpolder.nl.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Boom, burgerraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.