20 december 2013

Uit de gemeenteraad van december 2013

Na het gebruikelijke intro en een aantal hamerstukken is de structuurvisie aan de beurt. Deze visie is een belangrijke drager van de toekomst van onze polder. Hierin leggen we vast in welke richting wij onze polder de komende 15 jaar willen zien ontwikkelen. Wij vonden de visie zoals gepresenteerd, dat alles prima verwoorden. Alleen daar waar het de ontwikkeling van de bestaande intensieve veehouderij betreft iets te beperkend. Daarom hebben we samen met VVD en PU een amendement opgesteld en ingediend, dat die ontwikkeling bespreekbaar laat blijven. Dit amendement werd aangenomen. Het volgende punt behelst de samenwerkingsovereenkomst van onze lokale omroepen. De politieke ijdeltuiten Lammers (ONS) en Vilé (D66) proberen dit elk op hun gezamenlijke  conto te krijgen en het college hierin een verwijt te maken.  Beide vergeten echter de ware reden van de samenwerkingsovereenkomst te vermelden. Zonder deze overeenkomst krijgen nl. geen van beide omroepen een zend vergunning , beide heren legden dus onnodig lang beslag op onze vergadertijd. Het verdere verloop van deze avond stond in het teken van moties en amendementen. Eerst een amendement van de VVD over stimulering van perifere detailhandel op industrie terreinen in de dorpen dat wordt aangenomen.
Een amendement van PvdA/GL over schuldhulpverlening dat het niet haalt.
De Cu/SGP vindt in een raadsstuk over jeugdzorg dat de verantwoordelijkheid van opvoeden niet duidelijk genoeg bij de ouders is neergelegd en dient daartoe een amendement in, dat raadsbreed wordt aangenomen. Wij dienen een amendement in waarin we vragen om een jaarlijkse herijking van het financieel kader onderwijshuisvesting omdat er de komende jaren veel veranderingen te verwachten zijn en dat ook weer gevolgen zal hebben voor andere beleidsvelden. Ook dit amendement wordt aangenomen. Het volgende agendapunt gaat over het terrassenbeleid in onze gemeente. Hier dienen wij een, met VVD, PU, ONS, D66 samen opgestelde, motie in waarbij we het college vragen om samen met de ondernemers te komen tot maatwerk, dit na een jaar te evalueren en aan de hand hiervan de nieuwe regels op te stellen. Ook deze motie wordt raadsbreed aangenomen. Nu volgt nog een vreemde klucht, eigenlijk twee. De eerste; Lammers (ONS), wil middels een motie , de poldertoren, met de VVV erin open houden.  Was Lammers altijd al voor onmiddellijke sluiting  van die” geld verslindende toren” , nu wil hij de VVV er ook nog in houden terwijl het bestuur daarvan al heeft aangegeven dat niet meer te willen. Wat een jammerlijke dwaling, oftewel een kansloze, tijdrovende, motie. De tweede; Vilé (D66) wil, samen met ONS, middels een motie het contract met de stichting Seezen , die de gemeente begeleidt  bij het nieuwe werken, zo spoedig mogelijk  beëindigen . Als onderbouwing gebruikt hij het falen van een wethouder, terwijl ook die bij deze stichting een cursus heeft gevolgd. Wederom een kansloze, tijdrovende, motie.   23.10u, de burgemeester sluit de vergadering.
Resultaat:  Al onze ingediende amendementen/moties hebben het gehaald!

Een vriendelijke groet uit de fractie,

Jurjen van der Velde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.