12 september 2013

Uit de raad van maandag 9 september

Museum Nagele krijgt zijn nieuwe verlichting.

Dat was voor de CDA-fractie ook geen discussie. Wat ons wel zorgen baart is het feit dat de slechte staat van onderhoud ook een stuk van dat budget opsnoept. De financiering van de nieuwe verlichting komt uit het “kunst” budget. Geld voor kunst moet aan kunst besteed worden en niet aan onderhoud.
Het is geweldig dat er voor Nagele op termijn veel geld beschikbaar is. De zogenaamde VER gelden. Beschikbaar gesteld door rijk provincie en gemeente. De CDA fractie zou graag zien dat het college probeert om gelden uit dit budget voor het museum Nagele te benutten.
Deze motie die wij samen met anderen hebben ingediend heeft het helaas niet gehaald. We hopen natuurlijk wel dat het college onze boodschap gehoord heeft

 Keuzenota openbare ruimte moet ook besparingen opleveren!

Het CDA vindt het verstandig maar ook goed dat in de toekomst meer dan in het verleden integraal wordt gekeken naar de openbare ruimte als het gaat om het maken van keuzes ten aanzien van de inrichting voor speelplaatsen,  openbaar groen, regels voor het uitlaten van honden, ligplaatsen voor boten, de kwaliteit van de voorzieningen, het parkeren van bedrijfsvoertuigen in woonwijken en standplaatsen voor marktkramen in woonwijken. Het CDA is van mening dat deze keuzenota verder moet worden uitgebreid met de onderdelen verlichting, bebording en bebakening omdat deze ook onderdeel zijn van de openbare ruimte. We zijn blij dat de wethouder dit heeft toegezegd.

Het CDA is van mening dat over de inrichting of herinrichting van de openbare ruimte heel goed moet worden gecommuniceerd. Mogelijk komen er vanuit de wijk ideeën die de gewenste besparing opleveren waar de gemeente niet aan heeft gedacht en de instemming van de wijk hebben. Voor goede ideeën moet de gemeente altijd open staan. Dat de gemeente streeft naar minder bedrijfsvoertuigen in de woonstraat is een prima. Wij zijn benieuwd hoe men dit in het uitvoeringsplan gaat uitwerken. Het lijkt ons goed om voor de toekomst bij herinrichting van wijken of inrichting van nieuwe wijken hier al rekening mee te houden.

We hebben ons samen met de meeste partijen geschaard achter de motie om tegen de proefboringen Schaliegas te stemmen. Teveel is onduidelijk óf ongewenst.
Blijft onverlet dat de overheid om ons heen kan.!!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.