20 december 2022

Wij luiden de noodklok

De regering heeft in november 2021 middels een Kamerbrief beloofd de PAS-melders binnen drie jaren te legaliseren. Van deze belofte is tot dusver weinig concreet gerealiseerd.

In oktober zijn na een moeizaam en breekbaar proces door de heer Remkes afspraken tussen kabinet en vertegenwoordigers van de agrarische sector op papier gezet: daarbij is nadrukkelijk bepaald dat voor de korte termijn legalisatie van agrarische PAS-melders en natuurherstel van Natura2000 gebieden voorrang moet krijgen.

Enkele provincies worden door uitspraken van de bestuursrechter gedwongen PASmelders, meestal veehouderijen, te handhaven met bestuursdwang omdat de Natuurbeschermings-vergunning ontbreekt of ontoereikend is. We zagen dat in Overijssel maar willen dat niet in Flevoland! Deze boeren hebben steeds te goeder trouw gehandeld en hebben nu een overheid nodig die hen beschermt en fatsoenlijk behandelt!

Om hiertoe op te roepen zijn in verschillende gemeenten en in Provinciale Staten al moties ingediend. Het is nu tijd voor gehoor aan onze noodkreet.

De stikstofjacht op boeren voor snelwegen en luchtvaart moet stoppen!

Dit ondermijnt het vertrouwen, terwijl draagvlak en samenwerking met alle partners in de agrarische sector juist zo essentieel is om de vele gebiedsdoelen op het platteland te laten slagen.

CDA Flevoland (Statenfractie en lokale fracties) vindt dat de realisatie van de vele plattelandsopgaven, zoals de gebiedsgerichte aanpak, de 7e actualisatie nitraatrichtlijn, Natura 2000 processen, RES, de toepassing van vernieuwende en duurzame landbouwtechnieken, etc. alleen haalbaar zijn als agrariërs, bedrijven en inwoners willen en kunnen meewerken. De Flevolandse fracties dringen er bij de Minister op aan om nog dit jaar zodanige (nood) maatregelen te nemen, opdat onmiddellijke legalisatie van PASmelders mogelijk wordt en lopende juridische procedures gestaakt kunnen worden.

Concreet denken wij aan maatregelen die het mogelijk maakt PAS-melders een tijdelijke vergunning te geven in afwachting van de toegezegde definitieve oplossing en/of het naar voren halen van de datum waarop het Rijk regie neemt over het opkopen van stikstofrechten .

Johan van Slooten, CDA Flevoland

Hans Crebas, CDA Urk

Willemien Wever, CDA Dronten

Marien van der Slikke, CDA Noordoostpolder

Nienke Nieuwenhuizen, CDA Almere

Bouwe van der Weide,

CDA Zeewolde

Jelle Hijmissen, CDA Lelystad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.