05 maart 2015

De Hoffmankwestie en het verhaal van A.P. Hakvoort

Wist wethouder G. Post (SGP) al in januari 2014 dat het rapport over de Visserijschool op straat lag of niet? De raadsfractie van het CDA op Urk heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In een interview met Omroep Flevoland heeft oud-bestuurslid van de SGP, de heer A.P. Hakvoort, aangegeven dat de wethouder G. Post (SGP) in januari 2014 al wist dat het rapport over de Visserijschool op straat lag. Dat is een behoorlijk zware aantijging aan het adres van de heer G. Post. Het valt niet te rijmen met  het onderzoek van de burgemeester naar het lekken van het rapport naar Omroep Flevoland. Dat was in juni 2014, vier maanden na het gesprek dat de heer A.P. Hakvoort als buitenstaander had met de wethouder over dit rapport. Het CDA gaar er vanuit dat als de wethouder op de hoogte was van het lek in januari, hij dat tenminste direct heeft gemeld bij het onderzoek van de burgemeester en Hoffmann Bedrijfsrecherche. Na de aantijging hadden wij direct een verklaring van het college verwacht. Nu die is uitgebleven hebben wij onze vragen over de kwestie schriftelijk aan het college gesteld’. Gelet op de commotie die door het onderzoek van Hoffmann is ontstaan, wil het CDA volledige opheldering over deze kwestie.

 Hieronder de brief met de vragen aan het college van B en W.Gemeente Urkf:

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 77

8320 AB URK

Urk, 4 maart 2015

onderwerp:

Feitenrelaas Berachjacollege al in januari 2014 op straat

Geachte heren,

Op 26 februari 2015 heeft oud-bestuurslid van de SGP, de heer A.P. Hakvoort, op Omroep Flevoland

aangegeven dat hij het feitenrelaas over het Berechjacollege reeds in handen had in januari 2014. In

zijn interview geeft de heer A.P. Hakvoort aan dat hij het bewuste feitenrelaas op 29 januari 2014

heeft besproken met wethouder G. Post. In het radio-interview zegt de heer A.P. Hakvoort duidelijk

dat door het gesprek wethouder G. Post op 29 januari 2014 al wist dat het feitenrelaas op straat lag.

In de context van het dossier Berachjacollege is bovenstaande een nogal zware aantijging jegens

wethouder G. Post. Het CDA bevreemdt het dat vanuit het college op geen enkele manier richting de

gemeenteraad een verklaring is gegeven over deze kwestie. Had dit niet gemoeten, gelet op de ernst

en overtuiging waarmee de heer A.P. Hakvoort zijn verhaal heeft afgegeven?

Nu een verklaring is uitgebleven heeft het CDA naar aanleiding van deze kwestie de volgende vragen:

1. Op wiens initiatief heeft het gesprek op 29 januari 2014 plaatsgevonden? Was vooraf het

onderwerp van het gesprek bekend?

2. Had tijdens dit gesprek de heer A.P. Hakvoort het feitenrelaas bij zich of heeft hij anderszins

blijk gegeven van de inhoud van het feitenrelaas op de hoogte te zijn?

3. Heeft wethouder G. Post het feitenrelaas zelf aan de heer A.P. Hakvoort laten zien tijdens dit

gesprek, al dan niet doordat het op tafel lag?

4. Er is sprake van een forse aantijging jegens wethouder G. Post. Wat heeft het college hiermee

gedaan cq wat gaat het college hiermee doen?

5. Wat vindt het college van deze kwestie in de context van het gehele dossier Berechjacollege,

inclusief het onderzoek van Recherchebureau Hoffmann?

Op grond van artikel 39, het eerste lid, van het Reglement van Orde verzoeken wij u om de vragen te

beantwoorden in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Met vriendelijk groet,

Klaas Brouwer, Hennie Molenaar-Kiefte en Willem Foppen,

namens CDA-fractie Urk

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.