Een politiek jaar ligt achter ons. Een jaar waarin vooral werd vergaderd thuis achter het scherm. Wat zijn we blij weer fysiek te kunnen vergaderen. Voor het bespreken van de kadernota gingen we naar de theetuin ’t Landschap in Boelenslaan, een prachtige locatie. De kadernota leverde geen spannende dingen op. De algemene beschouwingen, die ik daar als fractievoorzitter heb uitgesproken hierbij. Vanuit de fractie een fijne vakantie toegewenst!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Voorzitter,

Voor het goed functioneren van de democratie is stabiliteit het uitgangspunt. Landelijk moeten we helaas constateren, dat hiervan - politiek gezien – geen sprake is. Ik kan daarvoor dicht bij mijn eigen partij - het CDA – blijven. Gelukkig zijn we hier in 8K. De eerste voorbereidingen voor de nieuwe verkiezingen zijn zichtbaar. Ik wens ons allen een goede verkiezingstijd toe, gericht niet op tegenstellingen en elkaar zwart maken, maar gericht op uitgangspunten.

Voor mijn fractie is rentmeesterschap belangrijk. Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties zijn wij geroepen tot een duurzame zorg voor natuur en cultuur. Ook hoort hierbij het zorgvuldig omgaan met de middelen waarover we als gemeente beschikken om het goede te doen voor onze inwoners. Voor ik kijk wat dit betekent voor de kadernota eerst een blik terug: Wat hebben we de afgelopen vier jaar samen veel bereikt!

Met samen bedoel ik het college en de gehele raad, samen - soms niet met elkaar eens -, maar altijd in een goede sfeer. Als je wat wilt doen moet de basis - het financiële huishoudboekje - op orde zijn. Als raad willen we kunnen sturen en controleren. Fijn dat de P&C cyclus is verbeterd inclusief de procedure rond kadernota en begroting. Eneco is verkocht, er is herfinanciering van Stedin. 8K is actief in de landelijke lobby voor de herverdeling gemeentefonds

Er is de afgelopen jaren heel veel gerealiseerd:

 • Er is glasvezel in het buitengebied

 • De MOA is opgericht en staat als een huis

 • In elk dorp zijn de kernvoorzieningen zoals een school, ontmoetingsplek en teamsport behouden

 • 5 dorpshuizen hebben een upgrade gekregen en zijn verduurzaamd

 • Er is een ruimer welstandsbeleid opgesteld

 • De woonvisie is afgerond

 • Woningbouwafspraken met de provincie hebben als resultaat dat we binnenstedelijk nu zelf de regie hebben

 • Er is een impuls gegeven aan de sociale woningbouw in Surhuisterveen, Harkema en Twijzelerheide, maar we verwachten nog meer…

 • Diverse panden hebben een herbestemming woningbouw gekregen. Denk bijvoorbeeld aan het notariskantoor in Buitenpost.

 • De evenementensubsidies voor sport en cultuur zijn verhoogd. Belangrijk voor het Mienskipsgevoel.

 • >>>>>Felicitaties aan het college voor het binnenhalen van de start van de Binckbank-tour

 • De omgevingsvisie is afgerond en voor 1 januari 2022 werken we in 8K omgevingswet proof.

 • Met AVEK is veel werkgelegenheid in 8K behouden

 • Het centrum van Surhuisterveen is aangepakt

 • Er komt een fietstunnel in Surhuizum en er is er al eentje onder de spoorweg bij Gerkesklooster.

 • In Harkema is geïnvesteerd in de voetbalvelden

 • De Fabryksfeart in Augustinusga is uitgebaggerd.

 • Er is een zwemstrandje in Drogeham gerealiseerd met een mogelijke toeristische upgrade.

 • En dan het nieuwe zwembad in Buitenpost niet te vergeten…

Is dan alles bereikt? Nee.

 • Er is nog steeds geen structurele oplossing voor de Kruidhof

 • In Buitenpost timmert een werkgroep wonen hard aan de weg even als een fanatieke groep die zich bezighoudt met de herinrichting van het centrum. Voor wat betreft het wonen is het misschien een idee om het voor particuliere verhuurders / initiatieven één aanspreekpunt te creëren om als gemeente meer grip op die woningmarkt ontwikkelingen te krijgen

 • Bij wonen denk ik ook aan de jongelui van Sprank. Wat een geduld wordt er van hen en hun ouders gevraagd.

 • Zorg bij vergrassing en ongedierte bestrijding voor het inzetten van natuurlijke onderdrukking van concurrenten en vijanden, zoals al gedeeltelijk is gebeurt bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Voorzitter,

De gemeentelijke begroting voor 2022, waarvoor we nu de kaders vaststellen, valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college-akkoord. Als CDA constateren we dat er is gekozen voor (relatief) beleidsarme begroting. Een goede zaak! Op deze wijze kan de financiële huishouding zo goed mogelijk worden overgedragen aan het volgende college, zonder daarbij nu al onomkeerbare/ingrijpende besluiten te nemen die doorwerken in de volgende collegeperiode. We constateren dat het college, niet de omliggende gemeentes volgt om meer geld van onze eigen inwoners binnen te halen door de OZB te verhogen. Onze complimenten.

Wel moeten we vaststellen dat er veel onzekerheden zijn en blijven m.b.t. zowel de inkomsten als ook de uitgaven kant.

Ik noem een aantal:

 • De herijking van het gemeentefonds

 • Loon- en prijsontwikkelingen

 • De jeugdzorg

 • De inburgeringswet

 • Het abonnementstarief van de WMO

 • Het beschermd wonen

 • Het klimaatakkoord

 • De omgevingswet

Iets wat ik hierbij bewust niet noem is het woord ‘krimp’. Als we dat woord maar vaak genoeg roepen gaan we er in geloven. We zijn een aantrekkelijke gemeente voor onze eigen inwoners, maar er liggen ook kansen voor mensen van buiten de regio die rust zoeken. En wie weet valt het met de krimp wel mee. Ik heb even berekend dat in ieder geval deze raad een groei heeft gerealiseerd van 14,3 %. En voor wie dat wil narekenen: 21 raadsleden zorgden voor 3 baby’s.

Tot slot,

Ook al willen we een beleidsarme kadernota, toch komen we met een één motie en wel bij het programma sport, cultuur en recreatie. En als we het toch over moties hebben: Er is een ontwikkeling gaande waarbij we als 8K denken de landelijke politiek te kunnen beïnvloeden. Een nobel streven, maar we moeten onszelf niet wijs maken dat we vanuit deze zaal de landelijke politiek kunnen beïnvloeden. Laten we onze rechtsreeks lijnen met de fracties daar gebruiken. De CDA-fractie wil zich hier concentreren op wat goed is voor 8K en daar maximaal de tijd aan besteden .

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.