Het college van burgemeester en wethouders wil weten of er voldoende draagvlak is voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Twijzelerheide. Hiervoor start zij een vervolgonderzoek. Aanleiding hiervoor vormen de voorlopige resultaten van een second-opinion. Ook andere combinaties van functies zijn nog niet uit beeld en worden bekeken. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 het onderzoek is afgerond en het resultaat aan de raad wordt gepresenteerd.

Draagvlak en financiën In 2019 is door een initiatiefgroep vanuit de dorpen Twijzelerheide en Zwagerbosch onderzocht of een MFA in Twijzelerheide haalbaar is. In deze initiatiefgroep zijn diverse partijen verenigd waaronder dorpsbelangen, Voetbal-vereniging Twijzelerheide (VVT) en het dorpshuis.
‘Daaruit kwam naar voren dat planologisch gezien er mogelijk-heden zijn om een MFA te realiseren maar onduidelijk was of draagvlak en draagkracht aanwezig waren,’ zegt wethou-der Jouke Spoelstra. ‘Door coronamaatregelen was het toen niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren om zodoende draagvlak te onderzoeken. Ook leken de beschikbare financiële middelen niet toereikend’. Op grond van deze bevindingen besloot het college vorig jaar niet in te stemmen met de realisatie van een MFA. Daarmee werd teruggevallen op de oorspron-kelijke plannen voor het huisvesten van de basisscholen de Reinbôge en it Twaspan onder één dak.

Vervolgonderzoek De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 april dit jaar opgeroepen een second opinion uit te voeren naar een MFA in Twijzelerheide. De gemeente heeft daarop gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Het draagvlak onder de deelnemers aan de initiatiefgroep is nog steeds aanwezig. ’Een eenmalige kans om alle voorzieningen bijeen te brengen en de leefbaarheid van het dorp toekomstbestendig te maken’ volgens alle partijen. Partijen zien vooral voordeel in gezamenlijk ruimtegebruik en zijn bereid eigen belangen ondergeschikt te maken aan het gezamenlijk belang.

Wel is draagvlak voor de locatie van het MFA nog een aandachtspunt net als de financiering. Het college gaat binnenkort met direct betrokken in gesprek. Ook wordt onderzocht of er aanvullende financierings-mogelijkheden zijn waaronder landelijke of Europese subsi-dies. ‘We willen de leefbaarheid in het dorp behouden richting de toekomst en vinden het belang-rijk dat onderwijs, sport en sociale functies in een dorp blijven. Alle mogelijkheden gaan we, samen met betrokken partijen en het dorp, onderzoe-ken. Het is een grote investering en deze keus moet welover-wogen worden gemaakt’, zegt wethouder Spoelstra. De geschatte investering voor het MFA is in totaal 6 miljoen euro. Uit het vervolgonderzoek moet blijken wat de exacte kosten zijn en of er voldoende draagvlak is.

(Tekst en foto gemeente Achtkarspelen)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.