In Provinciale Staten stond woensdag het faunabeheer op de agenda. De Staten stellen hiervoor de kaders, de Provincie giet de kaders in een verordening en vervolgens is de uitvoering aan de Fauna Beheer Eenheid.

De wetgever geeft aan dat er eerst preventieve en alternatieve maatregelen genomen moeten worden, voordat er  daadwerkelijk beheer - zoals afschot – mag plaatsvinden. Woordvoerder Attje Meekma gaf over dit ‘gevoelige’ onderwerp aan dat we ons niet moeten laten leiden door emotionele motieven, maar dat er rationele besluiten moeten worden genomen. “Faunabehear giet net oer it sa lang mooglik beheinen fan it yngripen, mar oer it juste behear, om foár te kommen dat it lykwicht fuort is en it yngripen op gruttere skaal needsaaklik is. Ek dat is rintmasterskip”.

Namens het CDA pleitte Meekma er daarom voor om de kaders ruim te maken voor een praktische invulling door de FBE. Het beheer en de schadebestrijding ter voorkoming van terugkerende schade door beschermde vogel- en diersoorten moet daarom ook in de nota vermeld staan. Dit om bijvoorbeeld de steenmarter adequaat te kunnen bestrijden in woningen en in weidevogelgebieden. Een motie hierover werd aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.