CDA tegen nieuwe 'weidevogelregels'

Er is grote onrust ontstaan over aangekondigde 'weidevogelregels', die via een artikel in de Leeuwarder Courant vanmorgen naar buiten kwamen. De Provinsje Fryslân heeft het voornemen om vanaf 2022 boeren in de weidevogel- en akkervogelkerngebieden te verplichten, om vóór iedere bewerking van het land een nazorger (weidevogeldeskundige) te laten inspecteren. De boer moet vervolgens bij controle dat bewijs kunnen tonen, op straffe van een boete.

Iedereen moet zorg dragen voor weidevogels. In verreweg de meeste gevallen gaat dit heel goed. Maar deze papieren regels zijn volgens de CDA-fractie onuitvoerbaar. Het straalt wantrouwen naar de boer en de weidevogelbeheerder uit en schaadt de relatie met de nazorger, die dan een soort politieagent wordt. LTO Noord, de collectieven voor agrarisch natuurbeheer (KBF) en ook de BFW zien de nieuwe regels absoluut niet zitten.

Attje Meekma heeft hierover namens onze fractie, samen met de fractie van de ChristenUnie, op 12 februari al vragen gesteld aan de gedeputeerde. Antwoorden zijn er nog niet. Het is gelukkig nog geen beleid, Provinciale Staten hebben het laatste woord. Het CDA zal niet met deze regels akkoord gaan. In het najaar staat het op de agenda van Provinciale Staten.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.