Tijdens de Statenbijeenkomst van februari 2021 werd de startnotitie Friese Aanpak Stikstof behandeld. De provincie kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarvoor momenteel gebiedsanalyses worden opgesteld. Voor alle stikstofgevoelige N2000-gebieden en omliggende gebieden wordt alle bekende informatie verzameld. Bepaald wordt welke gebieden voor een stikstofaanpak in aanmerking komen. Dat is afhankelijk van de problematiek, de mogelijkheden en de financiën. Vervolgens zal gewerkt worden aan een aanpak.

Onze woordvoerder, Anne Schelhaas, keek in zijn bijdrage even terug op het ontstaan van de problematiek. Een commissie onder leiding van politicus Servaas Huys heeft zich rond 2010 al gebogen over het stikstofprobleem. Zij kwam tot de conclusie dat alleen kijken naar KDW (kritische depositiewaarde - een theoretisch getal van stikstofneerslag wat de natuur maximaal kan verdragen) te beperkt is en er op een integrale (programmatische) wijze moet worden gekeken naar het probleem. Hiermee werd bedoeld dat als je zorgt dat een aantal overige factoren (zoals waterstand en huidige bemestingstoestand van de grond) optimaal zijn, een habitat prima kan gedijen met een hogere uitstoot dan de KDW aangeeft. Daarom pleitte de commissie ervoor dat er breder gekeken werd dan enkel naar de KDW. Dit leidde tot de PAS. Het onderliggende principe is niet onderuit gehaald door de uitspraak van de rechter in 2019. Wat wel onhoudbaar bleek, is een voorschot nemen op de toekomstige stikstofruimte en op basis daarvan vergunningen verlenen.   

Voor de Friese Aanpak Stikstof is al veel werk verzet. Vergunningen kunnen weer worden verleend en zowel intern als extern salderen is door de provincie mogelijk gemaakt. Het CDA ondersteunt de gebiedsgerichte aanpak. Bedrijven dichtbij stikstofgevoelige natuur (de zogenoemde piekbelasters) moeten de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf aan te passen of te verplaatsen. Per natuurgebied moet er gekeken worden hoe de problemen opgelost kunnen worden. Daarbij hebben wij erop aangedrongen dat de Friese ambitie niet hoger mag zijn dan de landelijke ambitie.

Anne Schelhaas heeft wel zijn ongenoegen geuit over het feit dat nog gewerkt wordt met oude uitstootcijfers. De nieuwste maatregelen blijken er nog niet in te zijn verwerkt. Je zou mogen verwachten dat een wijziging in maatregelen door de computer met een paar minuten in de factsheets doorberekend zijn.  

Het voorgestelde Uitvoeringsprogramma Stikstof is met ruime meerderheid aangenomen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.