Onze provincie wil toe naar een energieneutrale, zelfvoorzienende organisatie. Men wil daarvoor een investering doen van 9 ton in het huidige pand. Het onderwerp stond op 25 november 2020 op de agenda van Provinciale Staten. 

Als CDA hebben we gewezen op de ‘corona-tijd’. Veel medewerkers werken thuis en kantoren staan leeg. De verwachting is dat dit na ‘corona’ niet anders zal zijn. Daarom hebben wij een motie ingediend, waarin we het college verzoeken om eerst te komen met een visie op huisvesting. Er moet een plan gemaakt worden, waarin de effecten van het thuiswerken op het energieverbruik c.q. de bezetting op het Provinciehuis meegenomen zijn. Bovendien moet onderzocht worden of aan de provincie gelieerde organisaties ondergebracht kunnen worden op het Provinsjehûs om zo effectief gebruik te maken van de vrijgekomen ruimte én energie te besparen. Onze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

We hadden aanvankelijk nog een motie ingediend, waarin we waarschuwden voor een dubbele investering. Voorgesteld werd namelijk om eerst over te schakelen op groen gas en over een aantal jaren op het (eventuele) warmtenet van Leeuwarden. De Gedeputeerde heeft ons er echter van overtuigd dat er geen sprake zal zijn van een dubbele investering. Vooralsnog wordt er alleen geïnvesteerd in het vastgoed. We hebben de motie daarop ingetrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.