Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 30 november stonden de notities over invasieve exoten en de planning voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op de agenda. Op beide onderwerpen was Attje Meekma onze woordvoerder.

Tijdens de behandeling van het invasieve exoten is het credo van woordvoerder Attje Meekma ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het is beter om bij een eerste signalering van een invasieve exoot gelijk in actie te komen. "Fluch hannelje by de earste waarnimmings is it meast effektyf. Om dêrmei foar te kommen dat de kosten op lange termyn út de hân rinne" – aldus woordvoerder Attje Meekma. Ze geeft aan dat we van het verleden moeten leren. Door te laat ingrijpen is bijvoorbeeld de ganzenpopulatie enorm uit de hand gelopen. Wij steunden tevens een amendement van de ChristenUnie om ook de financiering voor het jaar 2024 alvast te regelen. Het door de Staten beschikbaar gestelde geld is bestemd voor o.a. een voorlichtingscampagne en het bevorderen van de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en burgers voor een optimale bestrijding.

Het belangrijkste punt dat wij hebben meegegeven bij de behandeling van de gewijzigde planning om het Natuurnetwerk Nederland volgens afspraak af te maken is de inzet op vrijwillige verwerving. Een aantal partijen wilde verder gaan door ook onteigening nu mogelijk te maken. Een motie die hiertoe opriep haalde het niet. Het CDA ziet goede mogelijkheden in een bestemming landbouwgrond met een dubbel doel (natuur en landbouw) en agrarisch natuurbeheer met langlopende contracten. Daardoor kan het aanleg van het NNN sneller en effectiever bereikt worden. Zowel vanuit de maatschappij alsook de landbouw is daar vraag naar. Meekma riep gedeputeerde Hoogland op om daar meer werk van te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.