Tijdens de behandeling van het voorstel over Natuur in Fryslân gaf Attje Meekma namens de fractie aan dat het CDA zoveel mogelijk natuur wil realiseren. Dat moet dan wel gebeuren binnen het budget dat er nu door de provincie beschikbaar is gesteld. Meekma: ‘Wy kinne no ienkear net fierder springe dan de pols lang is.’

De natuuropgave houdt onder andere de verwerving, inrichting en het beheer van het Natuur Netwerk Nederland in. Maar ook verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura2000-gebieden en het beheren van natuur op boerenland. Voor de natuuropgave in Fryslân is een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Nadat er werd geconstateerd dat hiervoor een tekort was maakten de Staten vorig jaar zomer de keuze om negen organisaties (o.a. It Fryske Gea, LTO-Noord en Staatsbosbeheer) d.m.v. een zogenaamde ‘right to challenge’ een nieuwe aanpak te laten ontwikkelen voor de natuuropgave in Fryslân.

Vandaag bespraken de Staten het ‘Koersdokumint Natuer mei de Mienskip’ waarin de eerste uitkomsten van deze nieuwe aanpak werden beschreven. Meekma: ‘Wy fine dit in geweldige kâns om op dizze wize natuer te realisearjen. Mei draachflak en in reeel budzjet, dy’t rjocht docht oan de doelen fan it Ryk en passend is by de finansjele posysje fan de Provinsje.’

Met het budget dat nu beschikbaar is hopen de partners van ‘Natuer mei de Mienskip’ in samenwerking met de provincie meer natuur te kunnen realiseren dan er met de traditionele aanpak mogelijk zou zijn geweest, o.a. door zich samen in te zetten om te zoeken naar extra financiering. Het CDA stemde in met dit voorstel en met het plan om te beginnen met deze nieuwe werkwijze aan de hand van drie pilots, voor een periode van twee jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.