Op woensdag 31 maart is tijdens de vergadering van Provinciale Staten gesproken over de start met het programma landschap. Hierin wordt de vraag gesteld hoe dit programma het beste tot stand kan komen en worden een aantal alternatieven uitgewerkt.

“De boarger wurdearret it Fryske lânskip, dat die al bliken út de rapportaazje fan it Frysk Planbureau. Litte wy dan foaral ynstekke op ûnderhâld fan belangrike besteande lânskiplike waerden. At wy nei de finansjele middels sjogge, sil dat al lestich genôch wêze. Behear heart altyd by it lânskip, sûnder behear giet it fan ús ôf en ferliest it meastal oan bioferskaat", aldus woordvoerder Attje Meekma tijdens haar bijdrage.

De volgende zaken zijn volgens het CDA in het definitieve programma belangrijk:

  • Zet met de beperkte middelen vooral in op structureel beheer. Er is nog een grote slag te maken om ons landschap mooi te houden. Zoek naar nieuw beheergeld. Het nieuwe programma Natuur dat de overheid aangekondigd heeft, geeft ook kansen voor financiering.
  • Maak bij herstelprojecten gebruik van al bestaande landschapsbiografieën, analyses en gemeentelijke beleidsplannen. Er is op deze manier al veel in kaart gebracht, dat hoeft de Provincie niet over te doen.
  • Kijk bij nieuwe Ruimtelijke ontwikkelingen naar integratie en behoud door ontwikkeling. Wij zijn geen openlucht museum en draagvlak is belangrijk om het landschap te houden zoals het is.  Doe het met de “Fryske Oanpak”!

De “Fryske oanpak” is dus belangrijk. Dit betekent dat er samen met de betrokkenen en met draagvlak een breed gedragen landschapsakkoord komt. Wel is er nog een aantal zaken die in het proces goed aandacht moeten krijgen, zoals de uitwerking van de verschillende plannen in de praktijk en de invloed op andere dossiers, bijvoorbeeld woningbouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.