Provinciale Staten hebben een nieuw grondbeleid vastgesteld. In dit beleid is de grondbank opgenomen. In deze “bank”, dit grondregister, worden gronden opgenomen die de provincie in eigendom heeft en gronden van verschillende andere eigenaren. Met dit overzicht is het makkelijker om grond te ruilen. Dat kan heel belangrijk zijn bijvoorbeeld in het veenweidegebied of bij het inrichten van natuurgebieden.

In het grondbeleid zit ook het instrument “onteigening”. Een instrument waar de CDA-fractie niet blij mee is. Tegelijkertijd zien wij wel dat de opgave die de provincie Fryslân heeft om Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water uit te voeren, lastig wordt binnen de wettelijke termijn, nl. 2027. Soms lukt het net niet om een groter gebied te realiseren, omdat een paar kleine percelen niet verkregen kunnen worden. Met de grondbank zal het al een stuk eenvoudiger worden. Mocht het echter ook dan niet lukken om de allerlaatste percelen in een groot gebied over te nemen, dan kan onteigening een optie zijn. Maar, zo verwoorde Statenlid Maaike Prins het namens onze fractie:

1.     alleen voor Natura 2000 en KRW,

2.     voor de allerlaatste hectares in een groot gebied, waar het succes van het hele programma op vastzit en

3.     niet in gebieden waar een commissie bezig is om een gebied in te richten.

Met een amendement zijn onze bedenkingen in het grondbeleid opgenomen. Op verzoek van onze fractie komen GS nu met een nota waarin wordt uitgewerkt hoe, waar en wanneer het college denkt het instrument van onteigening in te zetten. Zorgvuldigheid en terughoudendheid staan voorop wat de CDA-fractie betreft!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.