Op 11 november 2020 is de begroting voor 2021 behandeld in de Staten. De begroting is aangenomen. Als CDA hadden we vier moties ingediend, die ook allemaal zijn aangenomen. 

Eén motie betrof het tweede herstelpakket voor bedrijven die door corona in problemen zijn gekomen. We willen een goede evaluatie van het eerste herstelpakket. Vooral van belang is de lange termijn effectiviteit. Daarnaast willen wij de focus op producerende industrieën, de zg stuwende economie. 

In een andere motie hebben wij aandacht gevraagd voor omscholingen. Dit moet nadrukkelijk meegenomen worden in het tweede pakket. Veel mensen zijn door corona werkloos geworden. Denk aan flexkrachten en uitzendkrachten. Zij moeten geholpen worden met omscholingen. Hiervoor moeten er toegankelijke en niet bedrijfsgebonden scholingsmogelijkheden komen.  

Verder hadden we nog twee moties die culturele instellingen aangaan. We willen dat het College binnen de bestaande begroting een oplossing vindt voor culturele organisaties, instellingen en projecten die door de veranderde subsidiestructuur in problemen zijn gekomen. Daarnaast hebben wij gepleit voor een uiterste inspanning om te komen tot een provinciaal ticket/productie garantiefonds.

Hier vindt u de bijdrage van ons Statenlid Aebe Aalberts in de PS-vergadering:

"Dankzij de NUON-middelen is er ruimte voor € 200 miljoen aan extra impulsen en stimuleringsregelingen. Hiermee kan Fryslân nu nog Sinterklaas spelen en voor onze inwoners de gelukkigste provincie van Nederland blijven. In de volgende bestuursperiode daalt het budget echter met € 100 miljoen. Over ruim zes jaar is de provinciale begroting kleiner dan die van bijvoorbeeld de gemeente Súdwest Fryslân. Er is dus nog maar zes jaar tijd om investeringen te doen, die perspectief bieden aan de generaties na ons. Dan verdwijnt Sinterklaas ook uit Fryslân. Focus aanbrengen is daarom zeer gewenst! 

De huidige Coronacrisis raakt ons allemaal. De provincie Fryslân heeft in 2020 een breed herstelpakket van € 9,9 miljoen gelanceerd en dat is goed ontvangen. Nu het einde van de pandemie nog niet in zicht is en de economische gevolgen steeds groter worden, lijkt een tweede provinciale herstelpakket onvermijdelijk. De provincie heeft de verantwoordelijkheid om zich maximaal in te zetten voor behoud van brede welvaart. Het provinciale budget is slechts een druppel op de gloeiende plaat en vraagt daarom om het aanbrengen van focus. De CDA-fractie wil om die reden het eerste pakket goed evalueren en daarna kijken naar de meest doelmatige besteding. Aandachtspunt hierbij is de economie die producten ontwikkelt, maakt en verkoopt in eigen land of daarbuiten. Zonder deze zogenaamde ‘stuwende economie’ krijgt de dienstensector (gericht op zorg en diensten) het namelijk extra moeilijk. 

Om over een aantal jaren nog een gezonde economie te hebben moeten we nu kiezen voor onze eigen Friese bedrijven. De grote uitdaging is om de crisis te gebruiken om onze ambities op het gebied van bijvoorbeeld circulariteit en watertechnologie een extra impuls te geven. 

Ook is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor werkzekerheid. Er zijn in recessiegevoelige sectoren banen aan het verdwijnen, waarvan niemand weet of en wanneer ze terugkomen. Tegelijkertijd ontstaan er op andere vakgebieden tekorten. Daarom willen wij ook aandacht voor de transitie naar ander werk. 

De ontwikkelingen op de huizenmarkt laten zien dat mensen van buiten de provincie de kwaliteit van Fryslân ontdekken. Voor startende jongeren is het een uitdaging om een koopwoning te bemachtigen. Een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om een nieuwe kijk op wonen. We moeten daarom goed nadenken over de mogelijkheden van circulair bouwen, hergebruik van bestaande bebouwing en verruiming van bestemmingsplannen. Meer huizen bouwen ligt voor de hand, maar is niet het enige antwoord; de Friese bevolking groeit, maar met grote regionale verschillen en een vergrijzende populatie. 

Een snelle verbinding met de Randstad zal de brede welvaart van onze provincie ten goede komen. Uit het ‘Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland - Randstad' blijkt dat de Lelylijn als meest gunstige variant naar voren komt. Die snelle verbinding kan ook bijdragen aan de druk op de woningmarkt in de Randstad. In Fryslân zullen dan extra woningbouwlocaties ontwikkeld moeten worden. Het is dus tijd voor een heldere visie op woningbouw, die anticipeert op de totstandkoming van de Lelylijn. Nu zoveel partijen zich in het landelijke verkiezingsprogramma uitspreken voor de Lelylijn lijkt de kans dat deze er komt steeds groter. Laten we dan nu anticiperen op wat dat betekent voor Fryslân en waar kansen liggen voor Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Heerenveen en Sneek.

‘Geluk op 1’ is de titel van het Bestuursakkoord. De Coronacrisis laat zien dat veel elementen die bijdragen aan ons geluk onder druk staan. Wat vanzelfsprekend leek is ineens onzeker geworden. De huidige tijdgeest vraagt om het maken van keuzes en het herkennen van het moment, waarop de provincie toegevoegde waarde kan leveren aan onze toekomstige brede welvaart. 

Sinterklaas verdwijnt uit Fryslân. Tijd om nu de goede schoen te zetten! Dat moment is wat de CDA-fractie betreft nu aangebroken".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.