In de PS van 21 april 2021 is voorgesteld om een tweede steunpakket onder de noemer ‘No en moarn’ in het kader van Corona te verstrekken. Bij dit tweede pakket ligt de focus op economische en maatschappelijke effecten (innovatiekracht en welzijn) op korte termijn en op maatregelen van de Friese ‘mienskip’ op lange termijn. Het maatregelenpakket moet € 10 miljoen kosten.

De CDA-fractie is van mening dat het pakket evenwichtig is en goed aansluit bij eerdere besluiten. Ook wij willen iets kunnen betekenen voor bedrijven en instellingen die hard worden geraakt. Dat neemt niet weg dat we kritisch zijn op de effectiviteit. Het is een feit dat een aantal sectoren amper wordt geraakt en anderen juist des te meer. Verder zijn er verschillende voorspellingen voor de lange termijn. De Nederlandsche Bank geeft bijvoorbeeld aan dat er dit jaar een bescheiden economisch herstel komt (2,2%) en volgend jaar 4%. Maar uit de Brede Welvaartsindicator 2021 van de Universiteit Utrecht en de Rabobank blijkt dat er langdurige negatieve effecten zijn op ons welzijn.  

10 miljoen is voor een provincie die steeds minder ruim in haar jas komt te zitten een groot bedrag en de lange termijneffecten zijn dus nog niet helder. Daarom hebben wij een aantal aanvullende vragen gesteld. Die betroffen de gewenste maatschappelijke effecten t.a.v. brede welvaart, of en hoe er tussentijdse bijsturing van beleid en/of ingezette middelen plaatsvindt, hoe de inspanningen gevolgd, geëvalueerd en meetbaar worden en wat de rol/positie is van PS. 

Het college heeft de ambitie uitgesproken om €10 miljoen aan Europees geld als multiplier binnen te halen. De CDA-fractie juicht dit initiatief toe, omdat extern geld in de nabije toekomst een van de weinige financiële mogelijkheden is om Fryslân sterker te maken. Het binnen halen van €10 miljoen is echter ambitieus en niet op korte termijn realiseerbaar. De ambitie van GS gaat gezien de aankondiging van de ‘Friese projectenmachine’ verder dan de genoemde € 10 miljoen. Wij hebben dan ook gevraagd aan welk EU-beleid GS haar plannen/aanvragen wil koppelen en of Fryslân klaar is voor een dergelijke projectenmachine. Verder hebben wij aandacht gevraagd voor het OV. We hechten belang aan de leefbaarheid van onze provincie. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn daar onderdeel van. Wij hebben hierover een motie ingediend, waarin wij vragen een bedrag van maximaal 100K te reserveren voor het terughalen van verloren ov-reizigers. Deze motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.