Tijdens de eerste statenvergadering van het jaar werd de nieuwe cultuurnota ‘Nij Poadium’ besproken. Hierin staan de ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed voor de periode 2021 tot 2024 beschreven.

Voor het CDA is cultuur van groot belang voor Fryslân, omdat het een integraal onderdeel is van de Friese economie. Het kan leiden tot grotere bezoekersaantallen en cultuur-toerisme levert een aanzienlijke bijdrage aan de Friese economie. Dat zagen we in 2018, tijdens het culturele hoofdstadjaar, maar dat moeten we vasthouden.

Onze woordvoerder Wieke Wiersma pleitte voor aandacht voor Jonge Makers zoals theatergezelschappen die in het voorgestelde beleid van de provincie een serieus risico lopen tussen wal en schip te vallen bij de toekenning van cultuurgeld. Juist zij zijn de aanzwengelaars van vernieuwing in onze mienskip en mogen gezien worden als een belangrijke stem van hun generatie. Het CDA wil de culturele opbloei uit 2018 vasthouden en diende met de VVD, Grien Links, PvdA en D66 een motie in om de provincie en de Friese gemeenten aan te sporen actief werk te maken van de facilitering van makersplekken of brûsplakken voor Jonge Makers. Deze motie werd breed gesteund.

Daarnaast vroegen wij samen met Forum voor Democratie, PvdA, Christen Unie en de VVD om het opstellen van een Friese Cultuur Kaart, waarin voor cultuurmakers eenvoudig, bijvoorbeeld via infographics, duidelijk is hoe subsidie verschaft, verdeeld en verkregen kan worden bij de verschillende overheden. Juist om de kracht van Culturele Hoofdstad in 2018 vast te houden! Ook deze motie werd door een meerderheid van de staten gesteund.

Iedereen krijgt een kans in dit nieuwe cultuurbeleid. Toch zijn er grote verschillen in het culturele veld. Zo hebben wij begrepen dat de kleine(re) musea zich zorgen maken over de concurrentiepositie ten opzichte van de grote musea, mede vanwege het in mindere mate aanwezig zijn van personeel, dat zich bezig kan houden met de nieuwe inschrijving van musea om in aanmerking te komen voor subsidie. Wij dienden daarom een motie in waarin we GS vragen om ervoor te zorgen dat er een proportionaliteitstoets plaats vindt zodat gewaarborgd is dat er op de juiste wijze naar de omvang van ieder aanvragend museum wordt gekeken. Deze motie werd unaniem aangenomen door de staten.

De provincie investeert de komende vier jaar € 144 miljoen in kunst, cultuur, taal, onderwijs enerfgoed voor de periode 2021-2024, zo staat in de nota Nij Podium, die woensdag 22 januari door Provinciale Staten wordt behandeld. In het nieuwe provinciale beleid worden alle subsidies gebundeld en wordt een externe adviescommissie ingesteld. Die beoordeelt alle aanvragen op kwaliteit, professionaliteit en inhoudelijke profilering, en komt met een advies welke instellingen wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.