Wij maken ons grote zorgen over de teruggang van het aantal weidevogels. “Landelijk is er nu wel aandacht voor. Dat is mooi, maar om snel te kunnen anticiperen moeten we nú aan de slag” zegt onze woordvoerder Attje Meekma.

In 2020 kwam er onder leiding van Pieter Winsemius een rapport tot stand dat antwoord moet bieden op de slechte stand van de weidevogel: het ‘Aanvalsplan Grutto’. Als reactie en vervolg daarop diende CDA Tweede kamerlid Maurits von Martels een praktische initiatiefnota bij de Kamer in, getiteld ‘Weidse Blik op Weidevogels’. Beide documenten zijn met enthousiasme ontvangen door LNV-minister Schouten. In december zei Schouten: “De rapporten komen op een goed moment. We kunnen hiermee een extra impuls geven aan het weidevogelbeleid.” De uitwerking van beleid en het debat daarover in de Kamer blijven echter nog steeds uit.

Met het weidevogelseizoen voor de deur vinden wij dat het nu tijd is om voor te sorteren op nieuwe mogelijkheden. ,Wij dienen hiertoe een motie vreemd in, samen met de FNP, PvdA en VVD. Omdat we in Fryslân vooral een verantwoordelijkheid hebben voor de grutto (en vele andere weidevogels) zal ook de inrichting van leefgebieden hier zoveel mogelijk op gericht moeten zijn. Attje Meekma: “Daarom moet er ook kritisch gekeken worden naar de natuurgebieden. Waar zijn er mogelijkheden voor weidevogelbeheer binnen de bestaande natuur en waar kan het beheer beter?” En wanneer er nieuwe natuur bij komt in Fryslân, zullen we open gebieden zoveel mogelijk moeten inrichten als weidevogelleefgebied. Ook moeten de collectieven voor agrarisch natuurbeheer nu de opdracht krijgen om naar uitbreiding van weidevogelleefgebieden te zoeken. Met de mogelijkheden onder de arm kan de Gedeputeerde een beroep doen op landelijke en Europese middelen. Daarnaast is het nodig om de druk naar de landelijke overheid op te voeren om een meer flexibele predatiebestrijding (beheer van roofdieren) in en rond de weidevogelgebieden toe te staan. Juridische kaders zitten succesvol weidevogelbeheer momenteel ernstig in de weg. 

De vraag naar flexibel predatiebeheer, grotere leefgebieden en de daarbij behorende middelen is op woensdag 20 januari in Provinciale Staten behandeld. De volledige tekst van de motie vind u hier. De motie is aangenomen met 36 stemmen vóór.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.