“Onderzoek alles; behoud het goede. Onderzoeken zijn er de afgelopen jaren voldoende geweest als het gaat om de vaarwegen in Fryslân.” Wat onze woordvoerder, Rendert Algra, betreft zijn we nu bij het laatste onderzoek beland. Na afronding van het vervolgonderzoek naar de gebiedsontwikkeling van de Hege Warren moeten de Provinciale Staten volgens het CDA zo snel mogelijk een definitief besluit nemen.

De provincie werkt aan een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân. Het Van Harinxmakanaal wordt de komende jaren verder geschikt gemaakt voor Klasse Va-schepen (schepen van 110 meter lang en 11,4 meter breed). Ook onderzoekt de provincie maatregelen om de veiligheid op de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten te vergroten. Of het haalbaar is om te investeren in de vaarweg naar Drachten, maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de toekomst van polder de Hege Warren.

Hege Warren
Welke oplossing er uiteindelijk ook gekozen wordt, het belangrijkste is dat de boeren op de Hege Warren nu eindelijk duidelijkheid krijgen. Daarom moet het vervolgonderzoek naar de gebiedsontwikkeling naar voren gehaald worden zodat Provinciale Staten er voor de zomer volgend jaar over kunnen besluiten. Het CDA vindt dat er uit dit vervolgonderzoek duidelijkheid moet komen over de kosten van de uitkoop van de bedrijven en dat deze kosten in een tijdsperspectief gezet moeten worden.

Vaarweg Drachten
Vorig jaar werd duidelijk dat verbeteren van de vaarweg naar Drachten op zichzelf economisch  niet haalbaar is. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat het verplaatsen van bedrijven in Drachten die van transport over water afhankelijk zijn, complex en duur is. Dat geldt ook voor andere vervoersconcepten, zoals verlading in kleinere schepen of duwbakken. De enige mogelijkheid op dit moment om Drachten volwaardig bereikbaar te maken voor klasse Va-schepen is een nieuw tracé via polder de Hege Warren; andere tracés zijn eerder afgewezen.

De CDA fractie vraagt zich af of er bij de integrale gebiedsontwikkeling van de Hege Warren daadwerkelijk sprake is van synergie tussen het verbeteren van de vaarweg naar Drachten en andere eventuele maatregelen die verbreding van de vaarweg aantrekkelijker maakt. Een verbetering van die vaarweg kan immers pas aan de orde komen wanneer in dat gebiedsproces duidelijke synergie met andere kansen voor het gebied blijkt. Ook over synergiekansen voor de vaarweg Drachten moet uit onderzoek meer duidelijkheid komen. Dat neemt niet weg dat besluitvorming over de gebiedsontwikkeling Hege Warren wat het CDA betreft al eerder plaats kan vinden. Het liefst dus al voor de zomer.

Veiligheid
Om de veiligheid op het water naar Heerenveen en Drachten voor zowel de beroepsvaart als de recreant te verbeteren, onderzoekt de provincie het komende halfjaar een aantal maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van zichtlijnen, het aanpassen van bebording en het verbeteren van de markering van de vaargeulen. Het CDA diende hiervoor vorig jaar een amendement in. Algra vroeg de gedeputeerde om een spoedige uitvoering hiervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.