18 november 2019

Artikel-12 is ook een kans voor Dantumadiel!

Dinsdagavond 5 november heeft de gemeenteraad van Dantumadiel met 10 stemmen voor (CU, Gemeentebelangen, Sociaal Links en SGP) en 7 stemmen tegen (CDA, FNP en VVD) de aangepaste begroting 2020 goedgekeurd. Er is de komende jaren geen enkele ruimte voor nieuw beleid en nieuwe projecten. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in 2020 met maar liefst 36% zonder dat er feitelijke een inhoudelijk debat over deze forse verhoging in de raad heeft plaatsgevonden. De ozb-verhoging is feitelijk een kwestie van gezond boerenverstand, zo werd de verhoging door een raadslid simpel gerechtvaardigd. Dit betekent dat Dantumadiel thans maar 6% van de artikel 12-status grens ligt. Die grens wil het college en de meerderheid van de raad voorkomen, onder andere in verband met imagoschade. Die imagoschade is overigens al ontstaan, maar dat heeft meer te maken met het vertrouwen en geloofwaardigheid van de burger in de raad en het gemeentebestuur en de wijze waarop sommige fractieleden van de coalitie de ingebrachte voorstellen van de oppositie partijen torpederen. De verhoging van de ozb levert de gemeente Dantumadiel in 2020 bijna 1 miljoen extra op. Een extra verhoging van de ozb van 6% zou nog een extra ontvangst opleveren van € 217.000. De gemeente voldoet met betrekking tot de ozb dan aan artikel 12, punt 2, zie hierna.

Wat betekent de artikel 12-status?
Een gemeente met een artikel 12-status is een gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten krijgen van de rijksoverheid extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Zo moeten de gemeenten met de artikel 12-status voor grotere uitgaven toestemming aan het rijk vragen. Artikel 12, de leden 1 en 2 luiden als volgt:
1. Onze Ministers kunnen, op aanvraag van een gemeente, aan de gemeente over een uitkeringsjaar een aanvullende uitkering verlenen.
2. Een aanvullende uitkering wordt slechts verleend indien de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten (ozb) van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden.

Gevolgen ten opzichte van huidige situatie in Dantumadiel
1.      Dantumadiel ontvangt van het rijk tijdelijk extra geld (enkele miljoenen) in ruil voor een strenger financieel toezicht.
2.       Dantumadiel moet voor extra uitgaven - welke extra uitgaven Dantumadiel in de huidige situatie de komende jaren niet kan doen - toestemming aan het rijk vragen.
3.      Het bedrag van de Algemene reserve, na aftrek minimale omvang weerstandsvermogen van 2,5 miljoen (= het bedrag dat je tenminste nodig hebt om je lopende risico’s af te dekken), wordt op 31 december 2023 begroot op € 734.000. Bij de artikel 12-status zal dit bedrag op 31 december 2023 aanzienlijk hoger liggen.

Conclusies
Dantumadiel is thans financieel aan handen en voeten gebonden, is armlastig en kan geen nieuwe projecten ontwikkelen.  Dantumadiel als artikel 12 gemeente blijft weliswaar financieel aan handen en voeten gebonden, maar heeft, door de extra uitkering(-en) van het rijk, weer ‘fleis op de bonken’ voor nieuw beleid en nieuwe projecten. Met andere woorden; de artikel 12-status is voor Dantumadiel ook een kans!

Klaas Houtstra,
riedslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.