05 november 2020

CDA over de Begroting 2021 van de gemeente Dantumadiel

Op 3 november heeft de meerderheid van de raad van Dantumadiel de begroting voor het jaar 2021 goedgekeurd. Alleen de fracties van de FNP en het CDA hebben hiermee niet kunnen instemmen. Aan het innemen van zo'n standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen, overleggen veelvuldig en komen als het kan ook met haalbare alternatieven.


“Voor het CDA is een heldere en solide begroting van het grootste belang, juist in deze tijd”

Waarom stemde de fractie van het CDA tegen de begroting?                                                                       
De gemeente Dantumadiel zit, zoals bekend, in financieel zwaar weer en ook voor komend jaar heeft de wethouder financiën al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven. Dat maakt het belang om een begroting te hebben die helder en solide is alleen maar groter. De CDA fractie heeft, zoals gewoonlijk, veel tijd besteed aan de begroting en de gevolgen van de voorgestelde ombuigingen. Vervolgens hebben wij op een constructieve manier getracht binnen de raad een beperkt aantal wijzigingen door te voeren voor het welzijnswerk (Het Bolwerk), de cultuur (De Wâldsang) en de ondernemers (toeristenbelasting).  Alle drie amendementen schoten geen gat  in de begroting omdat:

  1. Een bedrag van € 30.000 kon minder worden bezuinigd op Het Bolwerk doordat de door de gemeente vanaf 2015 aan het Bolwerk betaalde beheerskosten voor een bedrag van ruim € 30.000 voor het beheren van It Badhûs in De Westereen per 1 januari 2021 stopt.
  2. Het CDA, samen met de VVD en de FNP, stelde voor om de bezuiniging van € 7.000 op de Wâldsang vooralsnog te beperken voor het jaar 2021.
  3. De minder-ontvangst van € 20.000 aan toeristenbelasting voor 2021 eenmalig te onttrekken aan het ondernemersfonds.

Alle drie voorstellen konden op steun rekenen, of werden mede-ingediend door, de FNP en de VVD maar bleken kansloos bij het college en de coalitie. Maar dat verraste ons niet….

Kostendekkend maken van de leges
Op 15 september komt het college met een raadsvoorstel  om in te stemmen met het kostendekkend maken van de leges, hetgeen een extra opbrengst betekent van € 168.000. Op zich kon de fractie van het CDA zich wel vinden in deze pijnlijke, maar noodzakelijke ingreep om financieel weer een stap naar voren te kunnen zetten. Op 20 oktober, dus nadat alle begrotingsvoorstellen al werden behandeld, komt het college met een brief Belastingverordening 2021 waarin wordt geschreven:
“Na diverse besprekingen tussen het college en vak-ambtenaren werd nog eens duidelijk dat de kostendekkendheid van de legesverordening 2021 voor diverse diensten toch tot dermate forse tariefstijgingen leidt ten opzichte van de nu geldende tarieven, dat op onderdelen heroverweging zinvol is. Hoewel uw college wil vasthouden aan de structurele extra opbrengst, vindt het college dergelijke uitschieters niet wenselijk en verantwoord”

Met andere woorden, het college wil voorkomen dat diverse diensten te duur worden, maar wil wel vasthouden aan de meeropbrengst van € 168.000. Volgens het CDA kan dit niet samengaan. Bovendien vindt het CDA het slordig om eerst met een voorstel te komen en blijkbaar pas later de financiële consequenties hiervan in te zien. Wij hebben de wethouder financiën dan ook gevraagd hoe hij dit wil gaan aanpakken, want je mag de relatief goedkopere diensten niet verder belasten dan de kostprijs. De wethouder wilde geen voorbeelden geven van diensten die wel heel fors zouden gaan stijgen. Ook bleef hij het antwoord schuldig op de vraag indien bijvoorbeeld de meeropbrengst geen € 168.000, maar € 120.000 zou gaan opleveren, hoe hij het gat van € 48.000 wilde gaan opvullen? Daarnaast kwam de wethouder aan het begin van de vergadering ook nog met de mededeling dat het sluiten van Mavo De Saad vanaf 2021 structureel een verlies oplevert van € 142.000, die nog niet in deze begroting kon worden meegenomen vanwege het actuele karakter ervan. Kortom de raad beschikte in de ogen van het CDA niet over voldoende informatie om met de begroting 2021-2024 te kunnen instemmen.
 

Klaas Houtstra
riedslid CDA Dantumadiel
reageren? khoutstra@dantumadiel.frl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.