10 juli 2019

Coalitie Dantumadiel op ramkoers met Noardeast-Fryslân?

De raad van de gemeente Dantumadiel heeft in 2016 besloten bestuurlijk zelfstandig te blijven. De ambtenaren van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland zijn ingaande 1 januari 2017 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling (GR) DDFK. Per 31 december 2018 is de GR DDFK ontbonden en zijn alle 650 ambtenaren ondergebracht in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân (hierna: Noardeast), een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Dit betekent dat Dantumadiel zelf geen ambtenaren meer heeft. Alle werkzaamheden in de gemeente Dantumadiel worden ‘afgenomen’ van Noardeast. Hiervoor hebben beide gemeenten een zogenoemde ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO)’ getekend. De gemeente Noardeast fungeert als centrumgemeente voor Dantumadiel.

In de laatste raadsvergadering van Dantumadiel bleek opnieuw dat de coalitiepartijen blijkbaar op ramkoers willen met de centrumgemeente Noardeast. Werd er eerst gesteggeld over de grootte van het logo van de gemeente Dantumadiel op de bedrijfsauto’s van Noardeast, vervolgens werd een motie van de CU aangenomen, waarin het college wordt verzocht om te onderzoeken in hoeverre elders bepaalde diensten beter en goedkoper kunnen worden afgenomen en tenslotte in de raadsvergadering van dinsdag 8 juli werden er in het vragenhalfuurtje vragen gesteld aan het college over de juridische positie van Dantumadiel in geval van wanprestatie door de centrumgemeente (Noardeast). Met andere woorden. Is het mogelijk en zo ja, hoe en in  hoeverre, kan een centrumgemeente aansprakelijk gesteld worden voor het ‘onder de maat’ leveren van haar diensten? Aldus de vragenstellers van GBD.

Natuurlijk is er niets mis mee om over de nieuwe juridische positie van de gemeente vragen te stellen. Alleen kun je je afvragen of deze vragen niet op een andere wijze gesteld hadden kunnen en moeten worden. Hoe landen dergelijke vragen bij de raad, het college en de ambtenaren van de centrumgemeente Noardeast? Met andere woorden: stuurt de coalitie van Dantumadiel bewust aan op een confrontatie met de nieuwe buurgemeente of is er sprake van naïviteit? Ik hoop op het laatste, maar het heeft ongetwijfeld wel gevolgen voor de verhoudingen tussen de beide gemeenten.  Echter de beide gemeenten zijn wel min of meer aan elkaar overgeleverd. Immers alle werkzaamheden in de beide gemeenten dienen door dezelfde gemeentelijke organisatie te worden uitgevoerd.

Huisvesting Noardeast
Waarschijnlijk dit jaar nog wordt er een keuze gemaakt waar de 650 ambtenaren van Noardeast definitief gehuisvest zullen worden. Een nieuw gemeentehuis of uitbreiding in Dokkum lijkt, gelet op de huidige financiële situatie van nieuwe gemeente, voorlopig geen optie. Qua benodigde werkplekken en onderlinge afstand lijkt Dokkum en Damwâld de meest logische keuze. Gelet op de eerder benoemde – mogelijk naïeve - ‘coalitie-acties’ van Dantumadiel, kan ik mij heel goed voorstellen dat de gemeenteraad van Noardeast uiteindelijk voor de gemeentehuizen van Dokkum en Kollum zal kiezen. En Dantumadiel dan, heeft die niets te zeggen? Uiteraard gaat het een en ander in nauw overleg met Dantumadiel, maar de centrumgemeente heeft, zo schat ik in, uiteindelijk de doorslaggevende stem……en terecht!
 

Klaas Houtstra
Riedslid CDA Dantumadiel
Reacties? khoutstra@dantumadiel.frl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.