10 juli 2020

Column: De nieuwe norm voor de gemeenteraad?

Als we straks uit de moeizame periode van het  coronatijdperk zijn gekropen zullen ongetwijfeld  zaken, die we daarvoor als normaal ervoeren als abnormaal worden betiteld. Dit geldt straks ook in omgekeerde zin, het abnormale wordt al snel als normaal geaccepteerd. Deze reflectie geldt ook voor de gemeenteraad van Dantumadiel. De behandeling van de brief van de klachtencommissie, over een aantal raadsleden die medeburgers in hun pleit bij een raadsvoorstel respectloos en ongepast in bewoording hadden bejegend, kreeg in de raadsvergadering van 26 mei jl. wel een heel onverwachte en verrassende wending. Tenminste voor de gemiddelde burger die van raadsleden mag verwachten dat normaal en fatsoenlijk  taalgebruik wordt gebruikt, zowel in de raad als daar buiten.

Alhoewel de klachtencommissie zeer helder en expliciet omschreef dat dergelijk onbetamelijk taalgebruik niet kan en mag worden verwacht van raadsleden, waren de betreffende raadsleden Postma van Gemeentebelangen Dantumadiel en Bakker van de SGP, met uiteraard de ondersteuning van coalitiepartijen Sociaal Links en Christen Unie , kennelijk een andere mening toegedaan. Geen enkele zelfreflectie, nog excuus mocht worden verwacht. Sterker nog, Postma vond het zelfs nodig, om zijn gelijk te halen voor zijn woordkeuze, door zich te beroepen op uitspraken van het Europese Hof omtrent de vrijheid van meningsuiting. Echt, hoever kun je als volksvertegenwoordiger zakken dat je dergelijk instrument moet gebruiken om je taalgebruik te rechtvaardigen. Wat daarnaast opviel in de behandeling van de klachtenbrief was dat de Christen Unie, normaliter toch een partij net als het CDA van normen en waarden, zich vrijwel geheel afzijdig hield van de discussie. Begrijpelijk, want je zet natuurlijk de  coalitie niet onder druk zal men daar ongetwijfeld gedacht hebben. Sociaal Links raadslid  J. Wijbenga betitelde de uiteenzetting van feiten  hierover van raadslid Houtstra van het CDA zelfs “beskamsem” (beschamend).  J. Wijbenga nam zelf notabene  vrij recent nog in niet mis te verstane bewoordingen de ambtelijke organisatie van Gemeente NoardEast Fryslan op de korrel. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als je sociaal zegt te zijn. Vrijheid van meningsuiting is een hoog goed, ook voor het CDA. Maar binnen de kaders van de gedragscode voor raadsleden worden daar wel grenzen aan verbonden. Een reactie met gepaste erkenning voor de inhoud van de gedragscode zou daarom pas sociaal zijn geweest. Als enigst raadslid in deze precaire zaak toonde raadslid Bakker een glimpje van moreel besef en beroepsethiek door te stellen dat ´hij het beter anders had kunnen doen’, zonder daarbij overigens van zijn stelling iets terug te nemen.  En als laatste speelt de raadsvoorzitter in zijn optreden een cruciale rol bij de bepaling van het toelaatbare en je kunt niet anders concluderen dat dit ronduit jammer is, maar eveneens discutabel.

Nee, het Covid 19 virus zullen we ongetwijfeld gaan bestrijden. Maar het is jammer om te moeten constateren dat het ‘virus’ binnen de raad van Dantumadiel voorlopig nog niet te bestrijden valt.  Daarmee wordt voorlopig  het abnormale  kennelijk normaal en blijkbaar dus……. de “nieuwe norm”.

Sietze Wijbenga,
Raadslid CDA Dantumadiel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.