30 mei 2019

Dantumadiel moet kostenbewuster besturen

De jaarrekening 2018 van de gemeente Dantumadiel laat een tekort zien van 3,9 miljoen euro. Dit is een recordbedrag voor de kleine plattelandsgemeente, die de financiële positie zeer zorgelijk maakt. Ook structureel is er een fors tekort te verwachten. CDA Dantumadiel noemt het gepresenteerd tekort ‘zorgelijk maar niet onverwacht’. De grootste partij in de gemeenteraad constateert in Dantumadiel onvoldoende kostenbewustzijn en wil weten welke ingrijpende maatregelen genomen moeten worden en wat dit voor de zelfstandige positie van Dantumadiel betekent.
Kostenbewustzijn
Het afgelopen jaar zijn verschillende nieuwe voorstellen door het college gedaan. De persoonlijke ambitie is hoog, maar het kostenbewustzijn ontbreekt. Illustratief is het feit dat de coalitie op de eerste dag van haar aantreden de salarissen van de wethouders met 30% heeft verhoogd. De oppositiepartijen hebben zich daar tegen gekeerd. Dit is zelfs een van de grootste redenen geweest waarom het CDA tijdens de coalitievormingen als grootste partij buitenspel is gezet. Door het CDA is meermaals aandacht gevraagd voor een gezonde financiële positie, omdat we zagen dat het kostenbewustzijn ontbrak. Daardoor hebben VVD en CDA zich eerder al onthouden van goedkeuring aan de begroting 2019.

Toekomst gemeente
Dantumadiel is in 2016 ambtelijk gefuseerd met de buurgemeenten en heeft sindsdien geen eigen ambtenaren meer, maar heeft besloten om niet mee te doen aan de bestuurlijke fusie met Noardeast-Fryslân. De kosten voor een eigen bestuur, waaronder salariskosten voor een eigen college en een eigen gemeenteraad, komen jaarlijks op circa € 1 miljoen euro.
Fractievoorzitter Jan Jitse Visser: “Het CDA wil weten welke ingrijpende maatregelen het college gaat voorstellen? Op welke wijze de provincie haar rol gaat pakken nu dit recordtekort zich aandient? En hoelang we onszelf als Dantumadiel te tijd geven om tot oplossingen te komen? Enerzijds is er de ambitie om zelfstandig te blijven, anderzijds hebben verdere lastenverhogingen voor de inwoners of bezuinigingen op voorzieningen niet een voorkeur. De discussie zou in Dantumadiel dan ook zeker moeten gaan hoelang we nog tegen welke prijs bestuurlijk zelfstandig willen zijn?”

Winstwaarschuwing najaar 2018
Het afgelopen jaar zijn door het CDA vanuit de oppositie, vaak gesteund door VVD en FNP, voorstellen gedaan om financiële gezonde aanpassingen te doen op het beleid. Zo kwamen de drie oppositiepartijen in het najaar van 2018 nog met een ‘winstwaarschuwing’ waarin is gevraagd om een ingrijpende bijstelling van het beleid. Meermaals is een waarschuwing gedaan over de financiële impact op nieuwe projecten. Die voorstellen werden, niet zelden zonder steekhoudende argumenten, weggestemd. Ze zouden té kritisch zijn en pasten niet binnen de lijn van de coalitie. Deze nieuwe realiteit vraagt echter ons inziens een open blik om de juiste besluiten te nemen voor alle inwoners, alle ondernemers en alle verenigingen in Dantumadiel. Er ligt een grote verantwoordelijkheid in Dantumadiel en het CDA is bereid om hier samen aan te werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.